13 4 Voor filters. Onteigening per- ceelen in den Harstenhoek. Onderhond drai- neerwerken. Gedurende het verslagjaar was aan de draineerleidingen en -putten geen onderhoud noodig. Wel werd de verbinding in put I der galerie tusschen de vakken 01 en 12 opgeheven, zoodat de afvoer der westelijke hoofdader naar de verzamelkom geschiedt door de transportleiding over het gedeelte vak 01 (voorzien van een afsluiter) en voortaan regelbaar is. Het onderhoud op de terreinen van den watervang had naar b. Filters en Pompstation. Nadat in 1930 het voorfiltergebouw was gereed gekomen, werden de zestien filterbakken verder afgewerkt door het aan leggen en monteeren van de leidingen voor aanvoer, afvoer enz. en van de sproeiinrichtingen, alsmede door het inbrengen der grindvulling. Deze laatste verkreeg een totale dikte van 1 m, onderscheidenlijk van beneden naar boven, in lagen van achter eenvolgens 20 cm met korrelgrootte van 512 mm, 30 cm van 68 mm, 40 cm van 36 mm en 10 cm 24 mm. Naar gelang de voorfilters voor het bedrijf gereed kwamen, werden ze in dienst gesteld, de laatste in September. De gemiddelde snelheid der voorfilters bedroeg omstreeks 0,90 alm per uur, met een filterperiode tusschen twee opvol gende schoonmaken van 4 a 5 dagen. Onderhoudswer ken op de ter- behoefte plaats en bestond o.a. in helmbeplanting, herstel en reinen van den uitbreiding van afrasteringen. watervang. Voortgegaan werd met dennenaanplant in het Koningsbosch en ook op Meijendel, nadat vooraf de bodem tot de vereischte diepte was omgespit met behulp van arbeiders vanwege het Gemeentelijk Bureau voor Werkverschaffing aangewezen. In het daarvoor, met het oog op de weersgesteldheid meest geschikte jaargetijde (Juni/Juli) werd de beharding van het wandel- en rijwielpad van den Harstenhoekweg naar Meijendel in onderhoud genomen en o.m. de afw’atering ervan, waar noodig, verbeterd. Watervoor- Ingevolge een verzoek van Burgemeester en Wethouders van ziening der Ge-28 Juli 1931 om ingelicht te worden omtrent den toestand van meente in ver- den watervang, alsmede over de vraag, of en in hoeverre, thans dere toekomst. reeds niet het oog op de toekomst maatregelen tot het treffen van bijzondere voorzieningen zouden moeten worden beraamd, werd een uitvoerig rapport uitgebracht. Ten behoeve van dit Bedrijf kwam tot stand de wet van 29 Januari 1931, Staatsblad No. 26, tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eenige perceelen in den Harstenhoek, welke nog niet in het bezit van of in erfpacht bij onze gemeente waren. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 306