13 5 verdere verbouwingen in het machine- Electrificatie wateropvoer- werktuigen. Hoewel nog betrekkelijk kort in bedrijf, bleken de voorfilters zeer bevredigend te werken en ook in economisch opzicht een belangrijk voordeel op te leveren. Wat het laatste betreft, kon de looptijd der nafilters, voorheen gemiddeld 3 a 4 weken, tot het 4 a 5-voudige stijgen. De resultaten der zandfiltratie, in scheikundig en bacterio- Werking zand- logisch opzicht, waren blijkens de uitkomsten verkregen door filters, den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage {Directeur: Dr. J. D. Filippo) en in de Bijlagen I en II weer gegeven, zeer goed te noemen. Het leggen van een reinwaterriool, in gewapend beton, dat Voltooiing rein den reinwaterkelder No. 3 met de pompkelders in directe ver- waterriool, binding brengt en waarmee in het einde van 1930 was begonnen, kwam in Maart van het verslagjaar gereed. In tegenstelling met vroeger kan sindsdien rechtstreeks op den genoemden reinwater kelder en, zoo noodig, tot de volle diepte worden af gepompt. In afwachting van gebouw, noodig om de electrificatie der wateropvoerwerktuigen door het plaatsen van nieuwe centrifugaalpompen enz. te vol tooien, werd de reeds in 1930 in bedrijf gekomen machinekamer niet nader afgewerkt. Behalve eenige wijziging in het buizennet nabij den water toren, werd ook, in verband met de in 1930 nieuw geplaatste reinwaterpompen, de reeds vroeger voor een gedeelte aange legde 28"-persleiding verlengd en bij den watertoren aangesloten op de bestaande drukbuizen. Het gevorderde stadium der electrificatie maakte mogelijk, de twee centrifugaalpompen, welke sinds 1925 in een tijdelijke opstelling dienst deden voor den opvoer van gezuiverd water, evenals de daarbij behoorende zuig- en persleidingen te ver wijderen. Een dezer beide pompen kreeg een definitieve plaats in de nieuwe machinekamer. Het onderhoud van de gebouwen van het Pompstation, even- Onderhoud als van de verzamelkom, de omloopgoten, de reinwaterriolen en bouwwerken, den centralen put had naar behoefte plaats. Ook werd een zestal na-filters grootendeels van nieuw zand voorzien en een gelijk aantal in dit opzicht bijgewerkt. De zuigleiding van de centrifugaalpomp No. 2 aan de ver zamelkom werd op haar dichtheid hersteld. De werkvloer rondom de voorfilters binnen het bijbehoorende Diversen, gebouw en het terrein rondom dat gebouw werden geheel afge werkt, ook door het plaatsen van nieuwe hekken, ter afscheiding van het niet tot het filteremplacement behoorende duingebied. Zoowel binnen als langs den toegangsweg naar het meerbe- doelde gebouw kwam de installatie der electrische verlichting gereed. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 307