f 26 De voor brandblussching aanwezige hoeveelheid brandslang bedroeg op 31 December 9 027 meter. Door personeel der afdeeling Brandweer werden verschillende kleine en groote reparaties in eigen beheer verricht. Het aantal brandkranen in de publieke straat bedroeg op 31 December 1931 5 729. Voorts waren op dien datum aanwezig in de Gemeentege- bouwen 376 en in de Rijksgebouwen 530 binnenbrandkranen. Een groot aantal brandputten systeem Stang moest wegens onbetrouwbaarheid buiten gebruik worden gesteld, zoodat dit aantal op 31 December 1931 20 bedroeg; het aantal brandputten in verbinding met het grachtwater bedroeg op 31 December 1931 40. Voor de alarmeering van de Politie zoowel als van de Brand weer waren op 31 December 1931 106 publieke alarmeerings- inrichtingen aanwezig. De Gemeenteraad besloot op 7 September tot het treffen van een regeling omtrent het tijdelijk verladen van afvalstoffen op de reservebergplaats voor stadsvuil nabij den Viaductweg. Belangrijke inrichtingen in verband met den vuilafvoer naar Drente werden zoo goed als voltooid en met deze nieuwe wijze van vuilafvoer werd provisorisch reeds een aanvang gemaakt. Op 5 Januari werd het 5-cijferstelsel bij den Telephoondienst omgezet in een 6-cijferstelsel, terwijl in den loop van het verslag jaar een proef werd genomen met publieke telefooncellen aan den openbaren weg. De Raad besloot den 16den Maart tot wijziging van de „Telephoonvoorwaarden” en van de „Tijdaanwijzingsvoorwaar- den”. Op 30 Maart besloot de Gemeenteraad tot uitbreiding steenkoolgasstokerijen van het Gemeentelijk Gasbedrijf. De Gemeenteraad besloot op 19 Januari Burgemeester en Wethouders te machtigen met de gemeente Delft een nieuwe overeenkomst aan te gaan tot levering van electrischen stroom aan die gemeente. Na afwijzend prae-advies werd een voorstel-van Beresteyn c.s. tot plaatsing van transformatoren in huisjes achter de rooi lijn (Tuinstadwijk Segbroek II) aangenomen op 2 Februari. Op 16 Februari werd besloten gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de ketelcapaciteit van het Gem. Electrisch Bedrijf. Een voorstel om gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het Electrisch Bedrijf (vergrooting kolenmaalinrichting en aanbrengen waterdistilleerinrichting) met financieele regeling werd op 26 October door den Gemeenteraad aangenomen. Den 16den November werd door den Gemeenteraad aange nomen het afwijzend prae-advies op de motie-van Langen c.s. van de I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 30