13 13 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van de Duinwaterleiding over het jaar 1931. Omtrent de rekening der Duinwaterleiding over 1931 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het winstsaldo, dat over 1930 f 656.219,60 bedroeg, bedraagt f 521.037,52 en is dus f 135.182,08 of 20,6 lager. De baten (zonder rekening te houden met artikel III „Resti tutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst”) zijn rond f 69.000,— of bijna 2,2 lager dan in 1930. Minder brachten op: artikel I „Opbrengst van het duinwater” rond f 77.500,of 3 gevolg van het 1 Juli 1931 in werking getreden metertarief, en artikel IV „Rente van kasgeld, dis conto” rond f 2.400,'of 35 Van artikel II „Opbrengst uit de distributie” is sub a. en b. „Huur van watermeters en toevoerbuizen” rond f 20.200,of 4,9 hooger, daarentegen sub e. van dit artikel „Werken voor rekening van anderen” rond f 10.500,of 15 lager. De lasten (zonder rekening te houden met artikel III „Kosten van openbaren dienst”) bedroegen, vergeleken met die van 1930, rond f 66.000,of 2,6 meer. Meer werd gevorderd voor artikel V „Algemeene kosten” rond f 37.000,of 5,4 in hoofdzaak wegens hoogere kosten van ziekengelden, pensioenen en meerdere kosten aan loonen, drukwerken en diversen, in verband met de invoering van het metertarief met ingang van 1 Juli 1931; artikel VI „Renten” rond f 13.800,— of 3,3 artikel VII „Afschrijvingen” rond f 13.700,of 3,3 artikel IX „ITitkeeringen aan de Ge meente” rond f 26.300,of 5 Minder werd uitgegeven op artikel I „Productiekosten” rond f 3.000,of 1.3 artikel II „Distributiekosten” sub b. „Werken voor rekening van anderen” rond f 9.000,— of 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 316