27 437 675 201 071 236 604 11 939 5 443 6 496 206 514 243100 449 614 Loop der bevol king. Werkelijke bevolking op 31 De cember 1930 volgens de definitieve uitkomsten van HOOFDSTUK II. BEVOLKING. betreffende de invoering van gedifferentieerde tarieven van gas, water en electriciteit voor open en dichte bebouwing. Op 19 Januari werden onderstaande verordeningen vastge steld, beoogende de overbrenging van den Ontsmettingsdienst van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst naar den Genees kundigen en Gezondheidsdienst: Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende de uitvoering van den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmet tingsdienst; Verordening tot wijziging van het Tarief voor den Gemeen telijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst; Verordening tot wijziging van de Verordening op den Ge meentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst; Verordening op de heffing van de bijdragen in de kosten, bedoeld in artikel 8, onder b, c, d en e, der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst; Verordening op de invordering van de bijdragen in de kosten, bedoeld in artikel 8, onder b, c, d en e, der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst; Verordening tot wijziging van de Verordening, regelende de vergoeding, verschuldigd voor het verleenen van eerste hulp en voor het vervoer van zieken, bedoeld bij artikel 8, sub a, der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst; Verordening tot wijziging van de Verordening op het beheer van bedrijven der Gemeente. de 11de volkstelling Vermeerdering gedurende het jaar: Mannen. Vrouwen. Totaal. levend gebo renen 3 777 3 665 7 442 gevestigden 13 344 18 651 31 995 Totaal 17121 22 316^ 39 437 Vermindering gedurende het jaar: Mannen. Vrouwen. Totaal, overledenen 2 022 2 213 4 235 vertrokkenen. 9 656 13 607 23 263 Totaal 11678 15820 27 498 Verschil tusschen de vermeer dering en de vermindering Werkelijke bevolking op 31 De cember 1931 Vrouwen. Totaal. Mannen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 31