28 3 207 8 732 7 755 3 794 Totaal 3 961 2 252 Burgerlijke Stand. levend geborenen levenloos geborenen Aan den Armenraad is afgedragen als opbrengst der col lecten bij de huwelijksvoltrekkingen f 4.255,04. Van de 3 641 huwelijken werden 1 527 (41,9 pCt.) wèl en 2 114 (58,1 pCt.) niet gevolgd door godsdienstige plechtigheden. 7 574 181 4 344 3 641 587 27,28 16,77 9,55 72,12 52,44 8,21 3 718 76 Meer levend geborenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigingsover schot) Aantal geborenen binnen de Gemeente: 3 856 Aantal overledenen binnen de Gemeente: 2 092 huwelijken ingeschreven echtscheidingen Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners Levend geborenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken Uitvoeriger gegevens alsmede cijfers betreffende vooraf gaande jaren worden aangetroffen in de Maandcijfers en het Beknopt Jaarboek van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. De heffing van rechten en leges van stukken van den Burgerlijken Stand bracht op f 7.897,18. Ten Stadhuize te ’s-Gravenhage werden 3 586 en ter Hulp- secretarie voor de voormalige gemeente Loosduinen 55, te zamen 3 641 huwelijken voltrokken, waarvan 1139 (31,3 pCt.) kosteloos en 2 502 (68,7 pCt.) waarvoor leges zijn betaald. Aan huwelijksleges werd gedurende 1931 voor 2 502 huwe lijken ontvangen f 49.862,50, gesplitst als volgt: f 49.862,50 2 502 huwelijken Totaal. Vrouwen. 750,— 5.917,50 Mannen. 105 75,- 40,— 30,— 15,— 18.750,— 12,50 7,50 8 huwelijken a f 150,f 1.200, 213 75,— 15.975 181 40,— 7.240,— 1 30,— 30,— 1 250 60 789

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 32