13 13 31 30 DECEMBER 19 31. VIII. BALANS 0 f VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Boekwaarde. Afschrijvingen. PASSIVA. ACTIVA. f IJ f f 8.966.139,54 f 7.674.770,06 f 16.640.909,60 55 Gemeente ’s-Gravenhage: 5» 1.346.109,11 55 i' 55 f 9.308,91 f f 1.170,48 10.537.131,87 f 10.537.131,87 -s f 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tijdelijke aansluitingen Pensioensbijdragen (terug te ontvangen) Diverse kosten: Vooruit geboekt: Pompstation en werken in de duinen Duinterreinen Buisleidingen, meters enz. voor de distributie Kantoorgebouwen enz Werkorders (in uitvoering) Duinwater (nog in rekening te brengen) (Zie voor de splitsing den ver korten inventaris op bladz. 32). Magazijn Kas Bankierskantoor van Lissa en Kann Postrekening Nutsspaarbank Waterverbruikers 1931 Af: Vooruit gestort door waterverbruikers 1932 Diverse debiteuren Dubieuze vorderingen Werk voor rekening van anderen: Nog in rekening te brengen Reeds in rekening gebracht Nog te boeken: Exploitatie Pompstation Algemeen e kosten Machinekamerbehoeften, diversen Distributiekosten Algemeene kosten Aanschaffings waarde. 3.968.753,47 182.884,46 f 118.145,84 319,60 427,33 121,38 8.760,20 212.928,06 9.000,60 950.233,23 5.571,09 819,98 1.124.49 3.027,06 539,50 Bedrijfskapitaal Crediteuren Restitution Waarborgsommen Bijzondere inkomsten: Vooruit ontvangen huur van woningen enz. Stortingen lijdelijke aansluitingen Reserve voor dubieuze vorderingen Arbeidsloonen Rekening-courant saldo Winst 825.071,59 521.037,52 8,40 1.162,08 6.323.738,24 1.886.545,12 f 2.800.606,11 1.886.545,12 3.690.235,79 588.752,52 8.966.139,54 137.115,54 54.014,13 1.280,50 6.460,25 627,25 6.997,75 13.500,— 4.887,80 7.658.989,26 771.636,98 117.826,24 26.813,9(1 14.847,18 f 3.523.132,13 n 1.380,49 256,— 8.138,43 122,57 220.000,- Gezien: De Directeur, W. J. HARDERS. De Administrateur, B. G. STEMPELS. Leeningskapitaal A. (na 1 Jan. 1907 geleend) f 7.948.771,57 Leeningskapitaal B. (vóór 1 Jan. 1907 geleend) 643.045,95 Kapitaal C. (vroegere Reserve)374.322,02

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 330