Byiage 14 VERSLAG van de Stichting „Centraal Badbeheer” te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. Aan Mevrouw de Wed. Dr. W. P. Ruysch geb. A. M. Douwes Bestuur. Dekker werd op haar verzoek door Burgemeester en Wethou ders bij schrijven van 13 Februari 1931 ontslag verleend als lid van het Bestuur met dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten, welke zij op het gebied van de volksgezondheid aan de Gemeente heeft bewezen. In de bestuursvergadering van 3 Juni d.o.v. stelde de Voorzitter haar groote verdiensten in het licht als secretaresse van de Vereeniging „Volksbad” van 19031930, van de Nederl. Vereen, voor Volks- en Schoolbaden en van de Association Internationale de Bains Populaires et de Propreté. Voorts bracht hij haar, met aanbieding van een album met foto’s der verschillende badhuizen, dank voor haar waardevolle me dewerking bij den overgang van het beheer der Gemeentelijke badhuizen van de Vereeniging „Volksbad” op de Stichting „Centraal Badbeheer”. In de ontstane vacature werd niet voorzien, zoodat het be stuur op 31 December 1931 uit de volgende leden bestond: F. N. V. Quant, Wethouder van Gemeentebedrijven, voorzitter, Mr. A. C. Josephus Jitta, onder-voorzitter, H. C. M. van Benthem, boekhouder-kassier, Mr. W. F. K. Cost Budde, secretaris, W. P. Blokpoel, W. van Boven, J. J. van Langen, H. H. Loeven, L. L. E. E. M. Moonen, Dr. F. J. Noordhoek Hegt en B. Verwaal. De heeren van Benthem, Blokpoel, van Langen en Verwaal bleven als gedelegeerden belast met de dagelijksche leiding resp. van het volkszeebad te Scheveningen, de schoolbaden, het zee- bad-Kijkduin en het Zuiderzwembad, terwijl Mr. Cost Budde in de bestuursvergadering van 29 Januari 1931 in de plaats van Mevr. RuyschDouwes Dekker als gedelegeerde voor de volks-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 334