14 o FINANCIEEL OVERZICHT. Omtrent de financieele uitkomsten over 1931 valt het volgen de op te merken. Artikel I, Volks- en Schoolbadinrichtingen. Wederom kan met voldoening worden medegedeeld, dat het exploitatie-tekort der Volks- en Schoolbadinrichtingen belang rijk en wel rond f 30.000,beneden het geraamde bedrag van f 36.000,— is gebleven. Tot dit gunstige resultaat hebben eenerzijds de hoogere ont vangsten bijgedragen, als gevolg van het toenemend gebruik, dat van de inrichtingen wordt gemaakt, anderzijds de mindere uitgaven, in hoofdzaak voor brandstoffen en duinwater. Het aantal volksbaden steeg namelijk van 302.023 in 1930 tot 362.228 in 1931, dat der schoolkinderbaden van 210.436 in 1930 tot 237.695 in 1931. In deze cijfers is het gebruik van de schoolbadinrichting aan de Nieuwe-Havendwarsstraat echter niet begrepen, aangezien de kosten dezer inrichting af zonderlijk aan de Gemeente in rekening worden gebracht. Het aantal baden liep hier terug van 33.734 tot 27.124. Artikel II, Volkszeebaden. Als gevolg van de voor de zomerbedrijven minder gunstige weersgesteldheid bleven de ontvangsten van het Volkszeebad belangrijk beneden de raming, waardoor het exploitatie-over- schot, dat voor 1931 op f 25.000,was geraamd, slechts f 14.587,64 bedraagt. Door deze inrichting werden in 1931 namelijk slechts 156.588 baden verstrekt tegen 203.960 in 1930. Artikel III, Zwembad „Zuiderpark”. Evenals het Volkszeebad, heeft ook het zwembad „Zuider park” de gevolgen van de ongunstige weersgesteldheid onder vonden, waardoor het exploitatie-tekort, dat op f 600,was geraamd, tot f 2.868,15 is gestegen. Het aantal baden liep hier terug van 123.231 in 1930 tot 101.374 in 1931. Niettegenstaande deze tegenvallers, is het resultaat van de exploitatie-uitkomsten der onder het beheer der Stichting staan- VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 339