14 7 de inrichtingen gunstig te noemen. Immers wegens exploitatie tekorten op de volksbadinrichtingen en op het zwembad „Zuider- park” is van de gemeente ’s-Gravenhage te vorderen een bedrag van f 5.418,45 f 2.868,15 f 8.286,60, terwijl aan de Gemeente is te betalen wegens exploitatie-oversehot op het Volkszeebad een bedrag van f 14.587,64, zoodat de inrichtingen te zamen een exploitatie-orcrsc/iof geven van f 14.587,64 f 8.286,60 f 6.301,04, terwijl in de begrooting in totaal een exploitatie-tefcort van f 36.000.f 600,f 25.000,f 11.600,— was geraamd. Voor verdere bijzonderheden moge naar het hierachter vol gend verslag worden verwezen. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 340