14 14 10 11 BATE N. LASTEN. 1.009,06 154.30 351,29 321,— 397,62 65,— 400,— 594,55 119,78 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Omschrijving. Omschrijving. Art. II. Opbrengst Volkszeebaden. f f f f 25.000,— 14.587,64 f 32.540,55 f Totaal der Baten 43.000,— Totaal der Lasten f 43.000,— f 32.540.55 Begroot bedrag. 34.400,— 3.000,— 2.400, — 100,— 1.600,— 100,— 1.400, — Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 500 350,— 600,— 350,— 600 50,— 400,— 750,— 150,— Werkelijk bedrag. 1. Baden 2. Verhuren van badgoederen 3. Bewaren van rijwielen 4. Bewaren van badgoederen 5. Opbrengst zeebad Kijkduin 6. Bijdragen kosten Ziektewet 7. Diversen 1.000,— 125,— 12.877.37 69,11 217,83 124,24 104,15 1.000 147,61 26.001,60 1.430,37 1.757,25 58,10 1.600,- 20.05 1.673,18 12.500 75,— 175,— 225,— 150,— Art. II. Exploitatiekosten Volkszeebaden. 1. Salarissen en loonen 2. Kosten Ongevallenwet 3. Kosten Invaliditeitswet 4. Kosten Ziektewet 5. Dienstkleeding 6. Onderhouden en vernieuwen van bad goederen en verderen inventaris 7. Wasschen van badgoederen 8. Bewakingskosten 9. Huren van paarden 10. Waterverbruik 11. Telefoonkosten 12. Bewaren rijwielen 13. Drukwerken en bureaukosten 14. Schoonmaakkosten 15. Aandeel algemeene beheers- en admini stratiekosten 16. Diversen 17. Uitkeering aan de gemeente ’s-Graven- hage voor: vergoeding exploitatie-over- schot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 342