14 14 13 12 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. LASTEN. BATEN. Omschrijving. Omschrijving. Art. III. Opbrengst zwembad „Zuiderpark” f 12.566.65 f 13.500,— 1. Baden 1. Salarissen en loonen f f 12.000,— 12.373,29 214,30 350,— 2. Verhuren van badgoederen 2. Kosten Ongevallenwet 75,— 64,52 2.047.05 2.300,— 3. Bewaren van rijwielen 3. Kosten Invaliditeitswet 175 9,— Memorie. 4. Bewaren van badgoederen 4. Kosten Ziektewet 225,— 566,— 600,— 5. Verhuren van bassins 140.05 200,— 99 2,35 100,— 6. Bijdragen kosten Ziektewet 99 110.87 50,— 7. Diversen. 500,— 307,12 99 7. Wasschen badgoederen 50,— 30,15 8. Waterverbruik 700,— 1.186,24 99 833.26 1.500,— 99 9. Telefoonkosten 225,— 169,50 99 2.868.15 b. vergoeding tekort exploitatie 600 400 450,— 99 450,— 334,30 650,— 12. Schoonmaakkosten 944,93 99 13. Stroomverbruik. 2.100,— 1.791,85 99 1.000 1.000,— 99 15. Diversen 250,— 157,25 99 f 19.217.63 Totaal der Lasten Totaal der Baten f 19.000,— f f 19.217,63 19.000,— 10. Bewaren rijwielen 11. Drukwerken en bureaukosten 144,30 124,13 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Art. III. Exploitatiekosten Zwembad „Zui derpark”. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 14. Aandeel algemeene beheers- en admini stratiekosten 5. Dienstkleeding 6. Onderhouden en vernieuwen van bad goederen en verderen inventaris 8. üitkeering van de gemeente ’s-Graven- hage voor: a. vergoeding voor sch o olz wem onder richt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 343