14 14 15 14 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. STAAT van Vorderingen en Schulden der Stich ting „Centraal Badbeheer” per 31 December 1931. Totaal. Bedrag. Bedrag. Totaal. Schulden. Vorderingen. f b. Kosten Invaliditeitswet 1931 4.951,57 f 15.436,42 Gemeentewerken 18.904.39 Diversen 3.123,90 Voorschotten 24,80 8.921,20 32.346.36 f Waarborgsommen 35,— 100,— 4.925.36 Gemeentewerken 22,79 Diversen 300- Kasvoor schotten 30.— Voorschotten op loonen en salarissen f 37.624.51 Totaal Totaal f 37.624,51 5.418,45 2.868,15 Het Bestuur der Stichting „Centraal Badbeheer”, 833.26 9.353,73 F. N. V. QUANT, Voorzitter. W. F. K. COST BUDDE, Secretaris. Gemeente 's-Gravenhage: Vergoeding voor exploitatie-tekorten: a. Volksbadinrichtingen b. Zwembad „Zuiderpark” Kapitaal Stichting „Centraal Badbeheer” Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van den 31en Maart 1932. f 14.587,64 848,78 Gemeente 's-Gravenhage: a. Uitkeering van het exploitatie-overschot Volkzeebad Scheveningen f 12.987,64 Strandhuur enz. Volkszeebad Kijkduin1.600,— Vergoeding voor exploitatiekosten: c. Schoolbadinrichting d. Schoolzwem onderricht in het zwembad „Zuiderpark” Verwarming van schoolgebouwen f. Sehoolkinderbaden f 23.769,50 Af: reeds in 1931 ontvangen 14.848,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 344