Bijlage 15 ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. PERSONEEL. II. 31 De- b. Werklieden. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeenteplantsoenen over het jaar 1931. De Gemeenteplantsoenen werden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het beheer der Plaatselijke Werken en Eigendommen. Het voorzitterschap van voornoemde Commissie werd be kleed van 1 Januari tot 14 September 1931 door den heer F. N. V. Quant, Wethouder van Openbare Werken en sedert 14 Sep tember 1931 door den heer W. Drees, Wethouder van Financiën en Openbare Werken. Het personeel bij de Gemeenteplantsoenen was op cember 1931 samengesteld als volgt: a. Ambtenaren. Met het verschaffen van werk aan werkloozen werd gedu rende het grootste gedeelte van het verslagjaar voortgegaan. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar hetgeen hier omtrent onder VIII. „Werkverschaffing” is vermeld. Tijdelijke. 2 31 29 2 Losse. Tijdelijke. 225 160 35 30 Directeur Technisch personeel Administratief personeel Voorlieden Tuinlieden Plantsoenwerkers Overige werklieden 29 1 Vaste. 10 80 63 7 Totaal. 1 13 17 Totaal 10 84 102 29 4 10 21 Vaste. 1 13 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 346