15 4 III. KWEEKERIJTERREINEN. De terreinoppervlakte van 7.35.14 ha werd gedurende het verslagjaar niet uitgebreid. Het in 1927 van de Gemeente in huur verkregen terrein in den Segbroekpolder, nabij „de Wildhoef” (ter vervanging van de kweekerij achter de Laan van Eik en Duinen) groot 2 ha, bleef ook het afgeloopen jaar in gebruik, terwijl op 31 December 1931 nog als „tijdelijk” kweekerijterrein, van het in aanleg zijnde Zuiderpark, een oppervlakte van 00.87.50 ha in gebruik bleef. Van de oorspronkelijk in gebruik zijnde oppervlakte groot 2.10.00 ha, waarvan op 1 Januari 1931 nog in gebruik was 1.15.00 ha, kon in den loop van het verslagjaar 00.27.50 ha als kweekerijterrein ontruimd worden. IV. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. Het gewone, dagelijksche onderhoud werd weder voor zoo veel mogelijk in eigen beheer gedaan, terwijl de werkzaamheden van meer bouwtechnischen aard door het bedrijf der Gemeente werken werden uitgevoerd. Ten behoeve van de bij de Plantsoenen te werk gestelde personen in zg. werkverschaffing in de Westduinen voor de huisvuilverwerking nabij de Duivelandschestraat en de Fuut- laan, werd bij elk der stortplaatsen een houten loodsje geplaatst. Voorts werd de bestaande houtloods, staande aan den Kweekerijweg, welke reeds lang niet meer in de gevoelde be hoefte voorzag, geheel vernieuwd en aanmerkelijk uitgebreid, terwijl een eenvoudig ladderrek, ter berging van lange ladders, daartegen werd aangebracht. V. WERKTUIGEN, GEREEDSCHAPPEN ENZ. Het onderhoud der werktuigen en gereedschappen geschied de, evenals vorige jaren, in eigen beheer, terwijl het nieuwe materiaal voor het grootste gedeelte van verschillende leveran ciers werd betrokken. Het aantal motorgrasmaaimachines werd in 1931 met 2 stuks uitgebreid, zoodat aan het einde van het verslagjaar in gebruik waren 8 motorgrasmaaimachines en 8 motor-sproeipompen. Ten behoeve van het vervoeren van het te verwerken huis vuil in de Westduinen (Fuutlaan) werden aangeschaft: 500 m smalspoor, 3 wissels, 3 kogeldraaischijven en 6 kipkarren, terwijl voor het verrichten van verschillende werkzaamheden in het Zuiderpark (als het aanleggen van paden enz.) 1000 m smal spoor, 3 wissels, 1 kogeldraaischijf en 10 kipkarren werden aan geschaft. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 347