15 5 a. VII. WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. Het onderhoud en voor zooveel noodig het bewaken van de Onderhoud, openbare wandelplaatsen en plantsoenen en het onderhoud van Ten slotte werd gedurende het verslagjaar nog een drietal roeibooten aangeschaft, die zoodanig ingericht zijn, dat zij tevens te gebruiken zijn voor het c.q. verleenen van hulp aan drenkelingen bij het uitoefenen van ijssport in het Zuiderpark. VI. BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Het onderhouden van de beplantingen bij de verschillende Onderhoud. Gemeentegebouwen geschiedde in eigen beheer, met uitzonde ring van: de beplantingen bij de verschillende woningcomplexen voor de volkshuisvesting; b. de beplantingen bij sommige Gemeentegebouwen, welke hiervoor geschikt werden geacht. Het onderhoud van de onder a. genoemde beplantingen werd, evenals het voorgaande jaar door den Dienst der Stadsontwik keling en Volkshuisvesting zelf verzorgd, door middel van uit besteding, onder toezicht van de Directie der Gemeenteplant- soenen. Het uitbesteden van en het houden van toezicht op het onder houd der onder b. genoemde beplantingen geschiedde door de Directie der Plantsoenen. Bij enkele nieuw gestichte of voor verschillende behoeften Aanleg, in gebruik genomen gebouwen werden in het afgeloopen jaar tuinen of beplantingen aangelegd, terwijl voor andere, bestaan de gebouwen en instellingen leveranties en werkzaamheden werden gedaan. Al deze werkzaamheden geschiedden, met uit zondering van het leveren en stellen van hekwerk, in eigen beheer. In enkele gebouwen werd voor bijzondere gelegenheden een plantenversiering aangebracht. Het in de begrooting voor 1931 opgenomen werk, betreffen de het in orde brengen van het duinterrein bij de openbare buitenschool aan de Doornikschestraat, kwam gedurende het verslagjaar gereed, terwijl tevens gereed kwamen de werkzaam heden in verband met het aanbrengen van beplanting en af rastering bij de H.B.S. (thans uitgebreid lager onderwijs kop schoot) aan de Mient 351 en de openbare lagere school aan de Mient 275, waarmede in het vorig verslagjaar een aanvang was gemaakt. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 348