15 6 Aanleg. 3.860 Straatbeplan- tingen. 6.084 m 2.224 de beplantingen en de paden op de Algemeene Begraafplaats geschiedde, evenals voorgaande jaren, in eigen beheer met uit zondering van de grootste gedeelten der onderhoudswerken te Loosduinen en voor „Westhoff” te Rijswijk, welke werden uit besteed. Mededeelingen omtrent de zg. „iepziekte” en den bastaard- satijnvlinder worden aangetroffen onder „Plantengroei”. Het aanleggen van nieuwe plantsoenterreinen en het aan brengen van nieuwe beplantingen geschiedde eveneens in eigen beheer, met uitzondering van het maken, leveren en opstellen van eenige hekwerken. Van de afzonderlijk in de begrooting opgenomen werken kwamen gereed: 1°. „Het aanbrengen van een gedeelte der be planting in het Zuiderpark” (waarvoor als 3e termijn een bedrag van f 25.000,werd toegestaan) en 2°. „Het aanbrengen van boombeplanting in de Stevinstraat.” Dit jaar werd voortgegaan met: 1°. het verder gedeeltelijk aanleggen en beplanten van het Zuiderpark; 2°. het aanleggen van een duinpark in de Westduinen; 3°. het af werken van het Westbroekpark4°. het verbeteren van de bestaande paden c.a. in de Boschjes van Pex; 5°. het beplanten van een strook grond langs den Benoordenhoutscheweg, tussehen de Benoordenhout- schesloot en de trambaan naar Wassenaar; 6°. het aanbrengen van beplanting langs de Zijdelaan. Bij de sub 1°. en 2°. genoemde werken, werd evenals het vorige jaar, weder een belangrijke hoeveelheid huisvuil ver werkt, hetwelk door den Gemeentelijken Reinigingsdienst werd aangevoerd. Bij het laatstgenoemde werk geschiedde dat als werkverschaffing. Tevens werd in het verslagjaar een aan vang gemaakt met: 1°. het aanleggen van een tweetal voetbalvelden in het Zuider park; 2°. het verharden van rijwielpaden en werd voortgegaan met het verharden van wandelpaden in het Zuiderpark. De lengte der boombeplantingen langs wegen, lanen, straten enz. bedroeg op 31 December 1930 184.778 m In 1931 werd bij geplant gerooid In 1931 vermeerderde de beplanting met De lengte der boombeplanting bedroeg op 31 De cember 1931 188.638 m Bovendien werden gedurende 1931 nog 285 boomen geplant in voortuinen van huizen, gelegen in smalle straten. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 349