f 30 Van de in het huwelijk getreden Het aantal huwelijken van Nederlanders met Nederlanders bedroeg 3 232 (88,8 pCt.), dat van Nederlanders met vreemde lingen 340 (9,3 pCt.) waaronder 228 met Duitschers, 19 met Belgen en 47 met Oostenrijkers dat van vreemdelingen met vreemdelingen 69 (1,9 pCt.). Het aantal ingeschreven huwelijksakten van Nederlanders, wier huwelijk in het buitenland was gesloten, bedroeg 35. Van de 3 641 huwelijken werden 54 bij volmacht gesloten, terwijl het 11 maal een tweede huwelijk van dezelfde personen betrof. Op 31 December waren onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heeren: M. Joëls, lid van den Raad; Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeeling naar mannen en vrouwen, absoluut en in procenten. Naar den leeftijd waren de in 1931 gehuwde personen als volgt verdeeld: >5 H n 3 641 (100,- pCt.) 3 641 (100,- pCt.) Totaal Nederd. Hervormden Roomsch-Katholieken Personen zonder godsdienst Gereformeerden Evang. Lutherschen Israëlieten pCt. J, H 392 (56,2 141 (37,9 61 (46,9 164 (75,9 20 (47,6 ,7 7? 439 1 659 838 327 127 110 65 43 15 13 4 1 97 1 399 1 143 376 196 136 96 74 55 33 23 9 4 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51 55 56—60 61—65 66-70 71-75 76-80 698 31,9 372 33,9 130 31,6 216 78,8 42 28,4 902 of 30,4 pCt. met anderen H 16—20 jaar 2 968 Nederd. Hervormden huwden dus 2 188 Roomsch-Katholieken 1 096 pers, zonder godsd. 412 Gereformeerden 274 Evang. Lutherschen 148 Israëlieten Vrouwen. (12,1 pCt.) (45,6 (23,- 9,- 3,5 3,- 1,8 1,2 0,4 0,3 0,1 Mannen. 2,7 (38,4 (31,4 (10,3 5,4 3,7 2,7 2,- 1,5 0,9 0,6 0,3 0,1 Mannen. 498 (55,2 pCt.) 306 (43,8 231 (62,1 69 (53,1 52 (24,1 22 (52,4 Vrouwen. 404 (44.8 pCt.) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 34