15 10 VIII. WERKVERSCHAFFING. deze werkverschaffing uitgegeven totaal werd voor Arbeidstherapie. De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. Van 1 Januari 1931 t./m. 2 Juli d.a.v. en van 30 October t./m. 31 December 1931 werd aan werkloozen werk verschaft. Deze personen werden door tusschenkomst van het Bureau der Ge meente voor werkverschaffing te werk gesteld. Nadere bijzonderheden, bovengenoemde werkverschaffing be treffende, geeft onderstaand staatje. In f 48.699,27. Evenals het vorige jaar, werd ook dit jaar licht werk ver schaft aan zenuw- en t.b.c.patiënten. In totaal werden 78 per sonen te werk gesteld (30 zenuw- en 48 t.b.c.patiënten). Op 31 December 1931 waren nog werkzaam 20 zenuw- (met inbegrip van 5 der zg. „minder validen”) en 22 t.b.c.patiënten, totaal 42 personen. De zg. „minder validen” verrichtten, evenals het vorige jaar, eenvoudige werkzaamheden (papierrapen) en genoten een loon van f 25,per week. Aan deze personen werd in totaal uitbe taald een bedrag van f 6.323,92. Bovendien werd aan den Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon een bedrag van f 4.613,02 terugbetaald, tot gedeeltelijke dekking der kosten voor de gevallen, waarin door dien Dienst aan de overige patiënten een geldelijke steunverleening werd toegekend (zie Administratief verslag, Art. III der Lasten van den gespecificeerden staat behoorende bij de Bedrijfsrekening). VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Loon per week. TIJDVAK. f 20.941,65 Zuiderpark. 33 250 4.801,28 idem. Zuiderpark. 22 13.866,61 idem. Westduinen. 32 n 206 9.089,73 39 idem. Westduinen. 30 October t./m. 31 December 1931 30 October t./m. 31 December 1931 Plaats waar te werk gesteld. 1 Januari t./m. 21 Mei 1931 Totaal uitgegeven bedrag. 1 Januari t./m. 2 Juli 1931 Aantal te werk- gestelden. Gemiddeld i Totaal. per Week. f 25,tot f 28,per week.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 353