15 12 f 1.619,95 38.385,34 1.002,01 9.052,— 1.421,77 f 8.942,84 f 22.554,45 ADMINISTRATIEF OVERZICHT der rekening van de Gemeenteplantsoenen over 1931. 227,96 1.157,61 Omtrent de rekening der Gemeenteplantsoenen over 1931 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Volgens de bedrijfsrekening bedroegen de Lasten en Baten in totaal elk f 954.858,64, zoodat de rekening, evenals de begroo- ting, zonder saldo sluit. In vergelijking met de rekening over 1930 van de Plant soenen, is het eindcijfer van 1931, voor zoover betreft de Lasten en de Baten van den Gewonen dienst f 22.554,45 hooger. Van de Baten werden in vergelijking met 1930 hooger: Art. I. „Vergoeding voor het onderhou den van beplantingen bij Gemeente- gebouwen” Art. III- „Vergoeding voor het onder houd van wandelplaatsen en plant soenen” Art. V. „Vergoeding voor het onderhou den van de beplantingen op de Alge- meene Begraafplaats en voor hulp bij het delven van graven” Art. VI. „Vergoeding voor uitkeeringen voor de arbeidstherapie” Art. VII. „Opbrengst kweekerijen” Art. IX. „Rente van kasgeld, disconto enz.” Art. XI. „Verhaal van pensioensbijdra gen” Art. XII. „Verhaal van premie Ziekte wet” 20.996,51 1.094,99 - 31.034,34 Van de Baten werden lager: Art. II. „Vergoeding voor het aanbren gen enz. van beplantingen bij Ge- meentegebouwen” Art. IV. „Vergoeding voor het aanbren gen enz. van openbare beplantingen” Art. X. „Bijzondere inkomsten” 722,15 - f 53.588,79 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 355