15 13 f 22.336,48 f 44.989,51 22.435,06 f 22.554,45 Van de Lasten werden hooger: Art. I. „Onderhoudswerken” Art. III. „Uitkeeringen voor de Arbeids- therapie” Art. IV. „Kweekerijen” Art. V. „Onderhoudskosten” Art. VI. „Algemeene onkosten” Art. VII. „Renten” Art. VIII. „Afschrijvingen” In de netto-kosten der kweekerijen, welke f 2.316,93 bleven beneden het daarvoor in de begroeting geraamd bedrag, werd voor ruim 100 vergoeding gevonden in de opbrengst van het afgeleverd en verhuurde plantenmateriaal. Zooals gebruikelijk, is ook thans de aanwezige voorraad boomen, heesters enz. voorzichtigheidshalve in de balans opge nomen tegen 50 van de verkoopswaarde. Van de Lasten werd lager: Art. II. „Overige werken” Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. 207,24 721,52 2.291,65 11.515,16 7.133,37 784,09 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 356