15 15 15 14 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. I. BEDRIJFS REKENING. BEGROOT: BEGROOT: BATEN. Art. LASTEN. Art. Oorspronkelyk. Oorspronkelijk. I. Gewone Dienst. I. Gewone Dienst. f 1. f f n n f f 23.925,— 20.499,21 f 20.499,21 II. n 9.210,— 11.682,95 11.682,95 n n lil. 567.165,— 542.294,92 542.294,92 IV. 200.915,— 285.192,77 285.192,77 V. 5.343,93 5.000,— 5.343,93 jj VI. 600,— 600,— 600,- w n IX. 19.500,— 20.804,21 20.804,21 n n XII. Memorie 722,15 722,15 n f 954.858,64 f 954.858,64 f 893.065,— f 954.858,64 f 954.858,64 f 893.065,— 18.913,93 f f 18.913,93 f Aanleg en uitbreiding 16.500,— f f 18.913,93 16.500,— f 18.913,93 Gezien: ff n V n II. Kapitaaldienst. Uitgaven. •n n r n n n •n n 6.000,— 57.500,— n n n n I II. 111. 387.593,68 227.110,22 4.613,02 47.183,07 13.630,84 234.979,92 28.521,55 11.226,34 Werkelijk bedrag. 387.593,68 227.110,22 VII. VIII. X. XI. De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. Na wijziging bij besluiten van den Gemeenteraad. 5.074,32 47.828,38 9.365,08 5.450,72 Werkelijk bedrag. 5.074,32 47.828,38 9.365,08 5.450,72 411.000,— 150.280,— De Administrateur, J. W. M. COURTOIS. IV. V. 4.613,02 47.183,07 13.630,84 234.979,92 28.521,55 11.226,34 VII. i VIII. IX. I 5.450,— 49.500,— 15.250,— 226.150,— 22 000.— 11.300,— 2.135,— 250,— 3.000,— II. Kapitaaldienst. Inkomsten. Ontvangsten voor aanleg en uitbreiding Na wyziging by besluiten van den Gemeenteraad. Vergoeding voor het onder houden van beplantingen bij Gemeentegebouwen Vergoeding voor het aan brengen enz. van beplan tingen bij Gemeentege bouwen Vergoeding voor het onder houd van wandelplaatsen en plantsoenen Vergoeding voor het aan brengen enz. van openbare beplantingen Vergoeding voor het onder houden van de beplantin gen op de Algemeene Be graafplaats en voor hulp bij het delven van graven Vergoeding voor uitkeerin- gen voor de arbeidsthe- rapie Opbrengst kweekerijen. Inhoudingen voor gebruik van dienstwoningen door het personeel Rente van kasgeld, disconto enz Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbij dragen Verhaal van premie ziekte wet Onderhoudswerken Overige werken üitkeeringen voor de ar- beidstherapie Kweekerijen I Onderhoudskosten VI. Algemeene onkosten. Renten Afschrijvingen Onvoorzien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 357