31 HOOFDSTUK III. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. Burgemeester en Wethouders deden den 29sten Mei aan den Grenswijziging. Raad mededeeling van een door hen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontvangen voorstel tot grenswijziging, hoofd zakelijk ten doel hebbende de samenvoeging van ’s-Gravenhage, Rijswijk en Voorburg tot één gemeente. Op 14 Augustus brachten zij over dit voorstel praeadvies uit, strekkende tot aanneming daarvan, waarna behandeling van het voorstel plaats vond in de afdeelingen van den Gemeenteraad. Het verslag van dit afdee- lingsonderzoek werd vastgesteld op 25 September; het antwoord van Burgemeester en Wethouders daarop verscheen 2 October. Den 9den November heeft de Commissie uit de ingezetenen en Dr. W. W. van der Meulen, A. C. A. van Vuuren 1) en Mr. J. A. de Wilde, oud-Wethouders; Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en R. A. van Sandick, oud-leden van den Raad en Mr. I. M. J. van Rossem, oud-referendaris, chef van de afd. B. S. Op gemeld tijdstip waren bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de ambtenaren: ter Secretarie, afd. B. S., de heeren: Q. Rovers, M. W. C. Korpel, G. W. Nieuwstraten, W. M- Joosten, B. van der Eem en P. J. F. van Betten, benevens de heeren P. Boekhout en A. Valkenburgh als plaatsvervangende Ambtenaren van den Burgerlijken Stand; voor het gebied, bedoeld in art. 1 der Verordening, vastge- steld ingevolge art. 11, le lid, der Wet van 28 April 1923 (Stbl. no. 170) (een gedeelte der voormalige gemeente Loosduinen), de heeren: H. van Noort, Q. A. Nederpel, J. Boezer, P. J. C. Hocke, G. W. Harsveld, M. J. Telchuys en H. M. Grimbergen. De gelegenheid om schriftelijk aangifte te doen van verhui- Bevolkings- zingen binnen de Gemeente werd ook dit jaar, zoowel in het register, belang van het publiek als in dat van de administratie, door middel van de Pers zooveel mogelijk bevorderd. Het aantal schriftelijke verhuizingen bedroeg ruim 51 pCt. In totaal wer den 52 010 verhuizingen binnen de Gemeente geboekt. Het aantal door het Bevolkingsregister verstrekte inlichtin gen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 952 453. De jaarlijksche controle der bevolking langs de huizen is ten gevolge van de volkstellingswerkzaamheden een groot ge deelte van het jaar achterwege gebleven. Sedert eenigen tijd wordt een proef genomen met schriftelijke controle. 1) Overleden 4 April 1932.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 35