15 15 29 28 31 DECEMBER 1931. VI. BALANS OP J VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Boekwaarde. i Afschrijvingen. PASSIVA. Bedrag. A C T 1 VA. f f f Aflossing 1931 Kapitaal C. (Materialen.) f 1.670,84 2.499,37 4.170,21 212.022,22 f Voorraden: n 277,50 n 25,— 204,— n 207,67 n f 1.136.351,18 Transporteeren Transporteeren f 1.097.741,89= n w n f 235,— 42,50 n n Aanschaffings waarde. n r, n n T) n Y> n n n n n r> rt n n H n n n n r> n n n n n n n n n n n n n n Kweekersen en plantenmateriaal (getaxeerde waarde) Magazijnvoorraad (dood materiaal) (zwarte grond, mest, zoden enz.) Brandstoffen (Kweekerijen) (Bureaux enz.) Bureaubehoefte® Kleeding en schoeisel Rijwielen (taxatiewaarde) Vorderingen: Diverse Debiteuren Te vorderen voor vooruitbetaalde of nog te verrekenen onkosten n v r r» n n r> r> r> n 88.542,38 32.107,48 7.510,41 Kapitaal B. (Overig.) Vorige balans Aflossing 1931 28.497,87 11.812,66 2.653,68 f 355,73 180,72 755.879,39 2.135,33 362,88 33.080,52 2.883,60 62,- 6,43 21.494,03 85.530,41 9.297,08 1.861,9 O5 259.720,02= 725.000,— 60.684,24 4.970,87 9,15 3,- 11.725,73 23.634,32 8.518,97 159,97 6.263,93 5.829,16 2.303,24 2.539,50 7.918,24 3.376,09 58.632,40 48.918,86 27.832,35 15.234,91= 111,50 1.701,12 1.690,35= 414,06 260,- 4.295,91 3.115,37 586,32 950,— 50,— 1.287,— 462,91 340,— 58.632,40 60.644,59 51.466,67 23.753,88= 271,47 7.965,05 7.519,51= 2.717,30 2.799,50 12.214,15 6.491,46 9.485,71= 29.310,59 8.903,34 444,89= n n n n r> f 356.829,62= Geld en geldswaarden: Kas Kassier (Twentsehe Bank) (Postohèque- en Girodienst) Couponboekjes (N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M.) Zegels f 32.382,46 1.779,12 30.603,34 47.697,805 Kapitaalrekening (Gemeente ’s-Gravenhage). Kapitaal A. (Geldleening.) Vorige balans. Uitbreiding 1931 f 171.952,17 18.913,93 - f 190.866,10 9.447,22 - f 181.418,88 12.008,31= 56.219,82 393,74 1.417,01 Terreinen Gebouwen c.a. Houten loodsen op steenen voet Kassen en steenen broeibakken Houten broeibakken Ramen voor broeibakken Verwarmingstoestellen en geleidingen Electrische licht- en pomp installatie Schrijf- en andere kantoormachines Meubilair Afrasteringen Rollend materieel en schuiten met toebehooren Gereedschappen en kleine werktuigen Hulpmateriëel Instrumenten Motorrijwielen Automobielen 1) B(j den inbreng op 1 Januari 1918 dezer kapitaalonderdeelen was hierop reeds 50 afgeschreven. n i r> I n n f 144.807,40= 536,45 1.181,09 j 21,- 20,- in gebruik geven van den Hertenkamp in het park „Vreugd en Rust” te Voorburg, tot het houden van bijeen komsten gestort voor het maken van inritten ten behoeve van ver schillende perceelen verschillende beschadigingen aan boomen, afrasteringen, aanrijpalen en plantsoenterreinen te veel berekend op „Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen” (onderhoud pleinbeplantingen) Waarborgsommen Bedrijfskapitaal Crediteuren (Gemeentelijke Arbeidsbeurs) (Bank van Leening) (Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon) Gemeente ’s-Gravenhage: Voor rente van het kapitaal aflossingen (afschrijvingen) overname van verschillende materialen bijdrage in de onderhoudskosten van een plantsoenstrook langs de afrastering van een sportveld aan de van-Hogen- houcklaan opbrengst van de houtverkooping diverse baten i opbrengst van het grasgewas huur eener woning staande in: het Zuiderpark park Cromvliet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 369