By lage 16 COMMISSIE VAN BIJSTAND. In September 1931 werd een nieuwe Commissie van Bijstand gekozen. Daarvan maken thans niet meer deel uit de heeren P. J. van Beijeren, Mr. D. J. I. van den Oever en M. Joëls Jr. Zij werden vervangen door de heeren L. Buurman, W. Mooijman en Dr. E. Polak. De Commissie bestond derhalve op 31 December 1931 uit den heer Wethouder F. N. V. Quant, voorzitter, en de heeren L. Buurman, J. J. van Langen, W. Mooijman en Dr. E. Polak, leden. Als secretaris bleef werkzaam de heer Mr. Dr. J. H. Labber- ton, Referendaris ter Gemeentesecretarie. VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst van ’s-Gravenhage over het jaar 1931. PERSONEEL. Het aantal ambtenaren bedroeg op 31 December 1931 62 (68). Ambtenaren. In verband met het overgaan van den Ontsmettingsdienst naar den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst werden 4 amb tenaren naar dezen dienst overgeplaatst. Het aantal vaste werklieden bedroeg op 31 December 537 Werklieden. (559), waarvan 3 op dit tijdstip bij een ander bedrijf zijn ge detacheerd. In verband met de opheffing der tijdelijke Vuil- verbrandingsinrichting werden 7 werklieden naar andere be drijven overgeplaatst, terwijl in verband met den overgang van den Ontsmettingsdienst naar den Geneeskundigen en Gezond heidsdienst 13 werklieden naar dien dienst overgingen. In tijdelijken dienst waren op 31 December 36 (17) werklieden. In het geheel waren dus op het einde van het jaar 573 (576) werklieden in vasten en tijdelijken dienst aan het Bedrijf ver bonden. 1) De tusschen geplaatste getallen in dit en de volgende hoofdstukken betreffen de overeenkomstige aantallen voor het jaar 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 377