16 4 Vaste bezetting. Wedden, loonen en Aanvulling wegens in compleet. De vaste bezetting van den dienst bestond op 31 December uit 559 (552) werklieden. Het surplus van 14 (24) man boven de vaste bezetting vormt een soort vaste reserve, welke dagelijks noodig is voor geregelde aanvulling van het incompleet wegens ziekte, verlof, werkzaam heden bij den Ontsmettingsdienst enz. Naar gelang van de be hoefte wordt deze reserve dagelijks aangevuld met werklieden der personeelsreserve en losse werklieden, die door bemiddeling der Arbeidsbeurs worden gezonden. Over het geheele jaar ge rekend was gemiddeld 108 (81) man hulppersoneel in dienst. De wedden, loonen en arbeidstijden van ambtenaren en werk- arbeidstljden. lieden ondergingen in 1931 geen verandering. De m. i. v. 10 No vember 1930 voor een proeftijd van 6 maanden ingevoerde nieuwe werkroosters voor het personeel der werkplaatsen en magazijnen werden in Mei 1931 definitief vastgesteld. Ziekten en onge- Het staatje op de volgende bladzijde geeft een overzicht van vallen. de in het jaar 1931 (en ter vergelijking in de 3 daaraan vooraf gaande jaren) voorgekomen ziektegevallen en ziektedagen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 378