16 6 Ongevallen. Ziekengeld. Belooningen. Straffen. Dienstcommissie. Schadevergoe dingen. Scheidsgerecht. Bezoek Veilig- heidsmuseum. Aangegeven werden 135 (115) ongevallen, waarvan 2 (5) door de Rijksverzekeringshank niet als ongeval zijn erkend. Het aantal ziektedagen als gevolg van ongevallen bedroeg 1161'/z (1414 ló). Aan ziekengeld werd in 1931 betaald f 75.043,44 (f 77.121,57); aan ziekengeldpremie (Rijksverzekeringshank en Centraal Be heer) f 3.172,12. Hiervan is terugontvangen aan uitkeeringen van de Rijksverzekeringshank f 6.679,32 (f 6.716,10) en van Cen traal Beheer aan ziekengeld voor losse "werklieden f 2.633,69 (f 2.172,04), zoodat de kosten voor de Gemeente hebben be dragen f 68.872,55 (f 68.233,43). Ter gelegenheid zijner 25-jarige ambtsherdenking op 15 No vember 1931 als Directeur van het bedrijf werd aan den onder- geteekende in een op 13 November gehouden vergadering van Burgemeester en Wethouders de gouden medaille geslagen op den grooten stempel der Gemeente toegekend. Verder werd aan 2 (2) ambtenaren en 18 (19) werklieden een eervolle vermelding met gratificatie verleend wegens 25-jarigen dienst. Aan 40 (39) werklieden werd in het geheel 121 (83) maal straf opgelegd 57 mondelinge en 2 schriftelijke berispingen en 62 boeten beneden f 0,26 wegens niet ernstige en 11 (12) maal wegens ernstige vergrijpen. Bovendien werd 18 (19) maal voorwaardelijk gestraft wegens niet ernstige vergrijpen en 1 (0) maal wegens een ernstig vergrijp. Het totaal der opgelegde boeten was f 25,78 (f 19,45). Schadevergoeding werd opgelegd aan 3 (9) werklieden tot een gezamenlijk bedrag van f 1,75 (f 31,75). Beroep op het Scheidsgerecht werd in 1931 2 (4) maal inge steld wegens opgelegde straffen voor ernstige vergrijpen. In een dezer gevallen besliste het Scheidsgerecht, dat het vergrijp als van niet ernstigen aard moest worden beschouwd en werd de straf dienovereenkomstig veranderd; in het andere geval werd de straf vernietigd. De Ambtenaren- en Werklieden-dienstcommissie vergaderde in 1931 2 (3) maal. In het begin van het jaar werd door de leden der Dienst commissie en de ambachtslieden onder leiding der technische ambtenaren groepsgewijze een bezoek gebracht aan het Veilig- heidsmuseum te Amsterdam. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 380