16 7 ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. VOERWEZEN. a. Paarden. Op 31 December 1930 bedroeg het aantal paarden 51. Ver- Aantal. kocht werden 7 paarden, terwijl 1 paard is gestorven. Aange kocht werden 5 paarden, zoodat het aantal op 31 December 1931 48 (51) bedroeg. Gemiddeld waren over het geheele jaar 50 (56) paarden in dienst. De 7 (13) verkochte paarden hebben in totaal opgebracht Opbrengst ver- f 1.326,95 (f 2.500,—). kochte paarden. In den loop van het jaar waren afwisselend 24 (24) paarden Ziekte. ziek. Het totaal aantal ziektedagen bedroeg 224 (418), dus ge middeld 4!4 dag per paard tegen 714, 1214, 11, 9, 15, 12, 1314, 13 en 914 dagen respectievelijk in de jaren 1930—1922. Het jaar 1931 verdient in de geschiedenis van den Reinigings dienst bijzondere vermelding wegens de herdenking van het 60-jarig bestaan van den Dienst, zooals deze in eigen beheer wordt uitgevoerd. Het Gemeentebestuur had de vriendelijkheid aan deze herdenking luister bij te zetten door aan het per soneel een avond in den Dierentuin aan te bieden, waarop o.m. de bedrijfsfilm van dezen dienst werd vertoond. Deze avond zal bij het personeel in aangename en dankbare herinnering blijven. Bovendien verkreeg dit jaar meer dan gewone beteekenis, doordat belangrijke inrichtingen in verband met den vuilafvoer naar Drente zoo goed als voltooid werden en met deze nieuwe wijze van vuilafvoer provisorisch reeds een aan vang werd ge maakt. Op hetzelfde terrein-complex kwam mede tot stand het Westelijk afdeelingsdepót, ter vervanging van de oude, thans verlaten gebouwen op den voormaligen aschstaal. Met deze en de vroeger gestichte inrichtingen, zoomede met de aanschaffing van modern materieel voor de uitvoering van de onderscheiden werkzaamheden, heeft de reeds jaren in gang zijnde reorganisatie haar beslag gekregen en is een stelselmatig opgezet bedrijf ontstaan, waarop bij de verdere ontwikkeling der Gemeente kan worden voortgebouwd. Mede was dit jaar belangrijk door den overgang met in gang van 1 October 1931 van den Ontsmettingsdienst naar den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst, waarbij evenwel het onderhoud van het automaterieel en de ontsmettingsinrichting bij den Reinigingsdienst blijft berusten. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 381