16 11 OPHAALDIENST VAN HUISVUILNIS. STRAATREINIGING. De totale hoeveelheid huisvuilnis, welke dit jaar werd ver zameld, bedroeg 391.392 (375.179) m3. Een vergelijking voor de jaren 1915, 1920, 1925, 1930 en 1931 wordt aangetroffen in het verzamelstaatje van de aangevoerde afvalstoffen op bladz. 14. der straten en wegen. Totaal Het totaal oppervlak, dat dagelijks behandeld moet worden, breidde zich derhalve in 1931 uit met 286.616 231.385) m2. Deze uitbreiding is in hoofdzaak het gevolg van het op nemen in den gewonen veegdienst van reeds aangelegde straten in de bestaande bouwplannen. De vermeerdering van het opper vlak der wegen met gesloten wegdek is deels het gevolg van nieuwen aanleg, deels van asphalteering van bestaande kei- en klinkerwegen. Een overzicht van de uitbreiding van het straatoppervlak in den loop der jaren 1908/1931 geeft de graphische voorstelling van bijlage II. Blijkens de jaarverslagen van de Reinigingsdiensten van Vergeinking met Amsterdam en Rotterdam bedroeg de straatoppervlakte dezer Amsterdam en steden ultimo 1930 respectievelijk 7.258.083 en 6.046.024 m2. Rotterdam. De hoeveelheid verzameld veeg- en marktvuil bedroeg 37.402 Verzameld veeg- (32.337) m3. Een vergelijking voor de jaren 1915, 1920, 1925 1930 vuil. en 1931 wordt aangetroffen in het verzamelstaatje van de aan gevoerde afvalstoffen op bladz. 14. In den loop van het jaar werd in een tweetal secties bij wijze Verandering in van proef tot een meer eenvoudige en rationeele werkwijze werkwijze, voor het verzamelen van veegvuil overgegaan. Hierbij zijn de paarde-veegvuilwagens vervangen door handwagens met af neembare ketels, waarin het veegvuil wordt opgenomen. De volle ketels worden tegen ledige verwisseld, waartoe op ver- De totale oppervlakte der straten en wegen in het reinigings- Oppervlakte gebied bedroeg, met inbegrip van de terreinen en wegen, welke voor rekening van derden worden schoongehouden (zie het des betreffende hoofdstuk) op het einde van 1931 6.610.997 (6.324.381) m2, en was als volgt samengesteld: Rijwegen (kei en klinker) Trottoirs en middenpaden Particuliere terreinen 3.265.748 (met gesloten -wegdek) 582.973 2.748.372 13.904 (3.177.222) m2. 506.359) (2.626.938) 13.862)_ 6.610.997 (6.324.381) m2. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 385