16 12 Papierkorven. SNEEUWRUIMING. Sneeuwkaarten. Bergplaatsen voor zand en kiezel. Sneeuwval en wijze van op ruiming. Asphalt-spoel- niachines. Urinoirs. 1922 1923 1924 1925 1926 het seizoen Behoudens op 10 en 11 Maart, heeft in 1931 geen sneeuwval van beteekenis plaats gehad. Voor de ruiming der op genoemde dagen gevallen sneeuw kon worden volstaan met het indienst- nemen van de beschikbare straatmakers 100) en een beperkt aantal losse hulpkrachten. Aangezien de weersgesteldheid mede gunstig was, waren binnen eenige dagen de laatste sporen van de sneeuw verdwenen. Ter vervanging van de zandkisten werden in 1931 wederom 20 ondergrondsche bergplaatsen voor zand en kiezel gemaakt. bleef in 2850 kaarten. 2850 3420 3375 3175 Het uurloon voor 1931/1932 gehandhaafd op f 0,70. In October werd door Burgemeester en Wethouders beslist, dat 35 van het totaal bedrag der aan de sneeuwruimers be taalde loonen ten laste van „Werkverschaffing” kon worden gebracht. In November werden uitgereikt 3.175 sneeuwkaarten met in begrip van die aan de reservisten. Uitgegeven werden in de jaren: 497 kaarten. 2000 2025 3000 1927 1928 1929 1930 1931 de sneeuwruimers schillende plaatsen in die secties reserveketels zijn opgesteld. Het ledigen der volle ketels geschiedt in de huisvuilauto’s. De tot dusver hiermede opgedane ervaring mag gunstig worden genoemd. Tegen het einde van het jaar werd een begin gemaakt met het aanbrengen van papierkorven op den openbaren weg. Dit aanbrengen is voorloopig beperkt tot het centrum der stad en de omgeving der spoorwegstations. Door de asphalt-spoelmaehines werden verbruikt 20.946 (11.633) m3 water. In het geheel waren op 31 December aanwezig 125 (123) uri noirs, t.w.: 9 voor 1 persoon, 109 voor 2, 2 voor 3,1 voor 4,1 voor 5, 2 voor 6 en 1 voor 7 personen. Op één na zijn alle urinoirs voor zien van waterspoeling; van het oude type zijn thans nog 7 urinoirs aanwezig. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 1000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 386