16 15 De vermeerdering van de hoeveelheid veeg- en marktvuil moet worden toegeschreven aan de normale stijging wegens de uitbreiding van de stad, terwijl in deze vermeerdering ook een grootere hoeveelheid marktvuil van rond 1400 m3 is begrepen als gevolg van de omstandigheid, dat veel waardelooze groenten op de marktterreinen werden achtergelaten. Overigens is op de grootere hoeveelheid veegvuil ook van invloed de invoering van papierfietsen ter ondersteuning van den veegdienst. De stijging van de hoeveelheid verzamelde rioolmodder houdt verband met een meer systematische en rationeele wijze van lediging der straatkolken, als gevolg van het thans pneumatisch ledigen dier kolken. De vermeerdering van de hoeveelheid „Diverse stoffen” is een gevolg van de omstandigheid, dat vele gebruiks- en andere groote voorwerpen, welke voorheen nog, zij het een geringe handelswaarde vertegenwoordigden, thans nagenoeg volstrekt waardeloos zijn en derhalve ter vernietiging aan dezen dienst worden medegegeven. Bovendien moet hierbij worden opgemerkt dat wegens den aard van dit soort afval, deze cijfers slechts een betrekkelijke waarde hebben. In bijlage I wordt een graphisch overzicht gegeven van de aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen sedert 1918. Door particulieren en Gemeentediensten werden 12.912 Aanvoer tegen (14.001) m3 afvalstoffen, als drijfvuil, plantsoenafval en derge- betaling, lijke, eensdeels kosteloos, anderdeels tegen betaling, aangevoerd, waarvoor is ontvangen f 10.014,20 (f 8.229,72). Door het te Scheveningen gestationneerde vaartuig werden gedurende dit jaar aangevoerd 1942 (1228) m'3 afvalstoffen van reederijen, waarvoor is ontvangen f 2.887,35 (f 2.177,70). Bedoeld vaartuig, dat tot dusver ligplaats had in de Sprank aan de Seinpoststraat, werd in September, na de opening van de 2e Binnenhaven, aldaar gestationneerd. De hoeveelheid afvalstoffen van reederijen is in bovenstaand staatje onder „Diverse stoffen” opgenomen. Op verzoek van de Bloemisten-patroonsvereeniging werd in het voor- en najaar wederom een schuit gestationneerd aan de Wittebrug voor aanvoer van tuinvuil. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 389