33 241.467,30 564.67.87 ha, 124.56.72 368.12.88 Overeenkomsten van anderen aard dan de bovenvermelde Andere overeen- werden in 3 gevallen aangegaan. komsten. Voor aan- en verkoop enz. wordt verder verwezen naar het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting (bijlage 17). De totale oppervlakte van de op 31 December 1931 in het Grondbedrijf. Grondbedrijf ingebrachte gronden bedroeg 1057.37.47 ha, ver deeld als volgt: gronden bouwterreinen uitgegeven terreinen De totale boekwaarde was f 81.548.429,de op de Gemeente rustende leeningsschuld ter zake van deze gronden bedroeg f 53.333.392,—. De Raad besloot den 14den December tot uitlichting van eenige terreinen uit het Grondbedrijf. Voor het Grondbedrijf wordt verder verwezen naar bladz. 22 van het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting (bijlage 17). HOOFDSTUK IV. FINANCIËN. Naar de laatste aan de Gedeputeerde Staten ter vaststelling Rekening 1930. toegezonden rekening over 1930 van de gemeente ’s-Graven- hage bedroegen in dat jaar: f 66.698.977,88 f 175.234.474,24 65.546.809,97 193.760.370.41 f 1.152.167,91 Nadeelig slot f 18.525.896,17 de ontvangsten de uitgaven. Batig slot Over het vermoedelijk batig slot 1930 werd ten bate van den dienst 1931 beschikt tot een bedrag van f 1.030.429,76, terwijl het restant ad f 121.738,15 op de begrooting voor 1932 als reserve wordt overgebracht naar den kapitaaldienst. Deze reserve dient tot dekking van eventueele tekorten van den gewonen dienst; na de storting van het genoemde restant van het batig saldo van den dienst 1930 bedraagt de reserve f 2.596.328,57. Wat den „kapitaaldienst” betreft bleef te ver halen een bedrag, grootf op de posten „Geldleening” en „Geldopneming van eigen fondsen” van de verschillende hoofdstukken werd in totaal18.284.428,87 minder ontvangen dan tot dekking van ver schillende buitengewone uitgaven noodig was, zoodat het nadeelig saldo van den kapitaaldienst groot isf 18.525.896,17 Gewone dienst. Kapitaaldienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 38