16 16 33.673 m3 971 m3 Afvoer der afvalstoffen. Vervoer der afvalstoffen naar Drente. Van de aangevoerde hoeveelheden vuilnis en faecale stoffen werden verkocht in de jaren: 18.731 1931 569,50 2.217 I I I 58.175 m3 76.492 Verkoop van vuil en fae cale stoffen. Gesloten water kwam in 1931 niet voor. De met schuiten afgevoerde afvalstoffen werden ook in 1931 deels vervoerd naar de gronden van het R.-K. Kerkbestuur, Parochie O. L. Vr. Hemelvaart te Loosduinen, deels door bemid deling van een distributie-commissie uit de tuinders ter beschik king van dezen gesteld om te dienen als broeimest. Aangezien de op het Centraal Depót gebouwd wordende in richting voor het vervoer der afvalstoffen naar Drente op het in de overeenkomst genoemde tijdstip niet was gereedgekomen en de N.V. Vuilafvoer-Maatschappij prijs stelde op het doen aanvangen der belading, werd een tusschentijdsche overeenkomst gesloten voor de afname van een deel der afvalstoffen tot den datum van ingebruikneming van het laadstation. Hiertoe werd De in de laatste jaren reeds geleidelijk verminderde verkoop van faecale stoffen werd in den loop van het jaar nagenoeg be ëindigd, aangezien in verband met den bouw van het nieuwe Afdeelingsdepót West de faecaliën reeds voor een groot deel door middel van bet rioolstelsel worden afgevoerd. In het hiernavolgende staatje wordt aangegeven op welke wijze de afvalstoffen zijn afgevoerd. I VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Faecale stoffen. Straatmest. Jaren. Opbrengst. hl. Opbrengst. m3. f f uitsluitend het verkocht boomblad. Verbrand Totaal. Naar Drente. JAREN. in de Vuil- 1915 1920 1925 1930 1931 n n n op terreinen van particulieren. Totaal opbrengst. 140.201.75 191.737,44 289.004,- 443.333,- 487.392.-i 17.686 m3 2.373,90 5.357,75 1.325,60 1.068,40 443,40 1915 1920 1925 1930 16.721,25 11.811,50 7.540,85 448,8 569,5 8 360,75 17.717,25 7.540,85 448,80') 15.826 8.889 6.628 5.342 in de nieuwe ovens voor grofvuil I op het i Centraal depót. Rechtstreeks aangevoerd Sop stortplaatsen! i der Gemeente voor ophooging enz. n n n O Aangezien geen mestbereiding meer plaats vindt, betreffen deze cijfers van 1930 af 107.912,90 m3 174.951,— 4.142,- Door middel I van schuiten naar Nootdorp, later (sedert I --- September 1929)! verbrandings- naar I inrichting. Loosduinen. i il40.201,75 m3 83.824,50 114.053,— 363.330, 357.525,— f 10.734,65 23.075,— 8.866,45 1.517,20 1.012,90

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 390