16 17 honden. dierenlijken en hinderlijk vuil. een tijdelijke inlaadplaats gemaakt op het terrein van de reserve- vuilnisbergplaats aan den Fruitweg, waar in het begin van October de verlading in spoorwegwagons een aanvang nam. Aan het einde van het verslagjaar was deze tusschentijdsche afvoer nog niet geëindigd. Afgevoerd naar Drente werden 33.673 m3. In de nieuwe brandovens voor grof vuil, welke intusschen in gebruik werden genomen, zijn verbrand 971 mB. DIVERSE WERKZAAMHEDEN. Door dezen dienst geschiedt mede de opruiming van dieren- Opruiming van lijken en hinderlijk vuil uit slooten en wateren rondom de Gemeente. Deze werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd door 2 man met 1 gesloten paardenwagen. In het jaar 1931 werden 270 (125) kadavers aangevoerd. Ter uitvoering van de Verordening op de invordering van de Opvangen van Hondenbelasting en van art. 11 der Algemeene Politieverorde- honden, ning werd aan de politie de noodige assistentie verleend bij het opvangen van honden. Deze worden aan het asyl der Vereeni- ging „Nederlandsch Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren” aangebracht en afgemaakt, dan wel aan den eigenaar terug gegeven. In totaal werd voor deze werkzaamheden ontvangen f 54.986,35 Ontvangsten, (f 55.189,13). Het oppervlak van de schoongehouden particuliere terreinen Oppervlak par en straten was 13.904 (13.862) m2. ticuliere ter reinen. Het aantal brandgangen, door dezen dienst tegen betaling Brandgangen, schoongehouden, bedroeg op het einde van het jaar 33 (30). VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VOOR REKENING VAN DERDEN. Voor particulieren worden op hun verzoek werkzaamheden Abonnementen, verricht tegen betaling. Waar deze werkzaamheden geregeld terugkeeren, geschiedt de betaling bij abonnement. De omvang en de aard dier abonnementen blijken uit onderstaand overzicht. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Totaal. JAAR. Ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz. Scheppen van kolken. 596 601 542 483 475 1915 1920 1925 1930 1931 337 326 272 193 188 36 39 38 43 44 Schoonhouden van particuliere terreinen, als tuingangen enz. 223 236 232 247 243

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 391