16 18 Rattenbestrij ding. ONTSMETTINGSDIENST. Met ingang van 1 October 1931 ging de Ontsmettingsdienst over naar den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheids dienst. Met de financieele verantwoording over het 4e kwartaal 1931 bleef de Reinigingsdienst belast. In overleg met mijn ambtgenoot van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst zal het verslag van den Ontsmettingsdienst over 1931 door dezen worden verzorgd. De Directeur van den Gemeentelijken Reinigin gsdienst, V. DE GROOT. In samenwerking met het Bouw- en Woningtoezicht wordt, door het verbeteren van plaatselijke toestanden, al wat het ver blijf van ratten in de hand kan werken tegengegaan. Hiernaast blijft echter de directe bestrijding van ratten haar volle waarde behouden. In het afgeloopen jaar is het wederom mogelijk ge bleken met eenvoudige middelen en op weinig kostbare wijze de rattenplaag te blijven beheerschen. Door de ingezetenen blijkt dit bij voortduring te worden gewaardeerd. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 392