16 24 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst over 1931. Omtrent de bedrijfsrekening van den Gemeentelijken Reini- gings- en Ontsmettingsdienst over 1931 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het totaal der baten, met uitzondering van de vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst, alsmede van de Marktreiniging, bedraagt rond f 1.000,meer dan oorspronkelijk geraamd was. Wegens den om vang der werkzaamheden verbonden aan het herstellen van automaterieel voor den Gemeentelijken Genees kundigen en Gezondheidsdienst, welke uiteraard ook een stijging der desbetreffende lasten, namelijk van artikel I c, veroorzaakte, werd artikel II „Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Reinigingsdienst”, welk artikel in den loop van het dienstjaar reeds met f 10.000,— was verhoogd, nog met rond f 19.100,— overschreden; daarentegen werd minder ont vangen dan begroot was op artikel I „Opbrengst wegens verkoop van meststoffen enz.” rond f 350,artikel IV „Vergoeding wegens het verleenen van diensten aan derden door den Ontsmet tingsdienst” rond f 5.950,artikel V „Bijdrage van het Rijk voor den Ontsmettingsdienst” rond f 9.300,en artikel VIII „Verhaal van pensioensbijdragen enz.” rond f 2.500,Hierbij zij nog opgemerkt dat de mindere ontvangsten op de artikelen IV en V, waartegenover een lager bedrag aan exploitatie- uitgaven op artikel II der lasten staat, verband houden met een geringer aantal ontsmettingen dan waarop bij het opmaken der begrooting gerekend was. Het totaal der lasten, waarvan de raming in het afgeloopen dienstjaar reeds met f 40.000,was verminderd, namelijk artikel V „Renten” met f 26.000,en artikel VI „Afschrijvingen” met f 14.000,bleef rond f 9.350,beneden de raming. Als gevolg van de hiervoren reeds gememoreerde oorzaak werd rond f 16.800,minder uitgegeven op artikel II „Exploi tatiekosten Ontsmettingsdienst”; voorts werd minder uitgegeven op artikel V „Renten” rond f 3.600,op artikel VI „Afschrij vingen” rond f 650,op artikel VII „Oninbare posten” rond f 200,— en op artikel VIII „Onvoorzien” rond f 1.000,terwijl op artikel I „Exploitatiekosten Reinigingsdienst” rond f 8.200, op artikel III „Onderhoudskosten” rond f 1.300,en op artikel IV „Algemeene onkosten” rond f 3.400,-meer werd uitgegeven dan begroot was. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 396