16 25 Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. De hoogere uitgaven op artikel I moeten eensdeels worden toegeschreven aan de sterke uitbreiding der stad, waardoor de veeg- en de ophaaldienst, alsook de afvoer van de opgehaalde stoffen, meer uitgaven vorderden en anderdeels aan de reeds hierboven vermelde toeneming van de werkzaamheden voor derden tegen betaling. Deze nadeelige factoren werden evenwel zeer ten gunste beïnvloed door den lagen benzineprijs over het afgeloopen jaar, waardoor een belangrijk bedrag kon worden bespaard. De overschrijding van de artikelen III en IV houdt o.m. ver band met de in het vorige jaar tot stand gekomen uitbreiding van het aantal dienstgebouwen, waardoor meer aan onderhouds en schoonmaakkosten werd gevorderd, terwijl bij artikel IV naast enkele andere oorzaken voornamelijk de meerdere kosten voor verlofgelden van invloed bleken. De vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst alsmede de Marktreiniging bleef rond f 10.350,— beneden de raming en bedroeg f 2.645.662,96 tegen f 2.508.878,39 over 1930. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 397