16 16 27 26 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. KENING 1931. I. BEI) RIJ Begroot: Begroot: BATEN. Art. LASTEN. Art. I. I. fl.593.285,535 f 8.000 f f 1.593.300,— 8.000,— f f 1.585.100,— 7.663,46 II. II. 53.688,72 57.500,— 70.500,— 86.200,— 177.200,— 177.129,01 115.290,69 175.800 Onderhoudskosten III. lil. 754.917,81s 754.900 751.500,— Algemeene onkosten. IV. J, 133.690,97 137.300 163.300,— V. Renten IV. 166.347,31 167.000,— 181.000,— VI. Afschrijvingen 30.200 250,— 17,85 30.200,— 24.272,57 250,— Oninbare posten VII. H n V. 1.000,— 1.000,— Onvoorzien VIII. 30.000, - 30.000,— 20.713,11 H VI. 2.706.050,— 2.656.050,— 2.645.662,96 VIL Rente van kasgeld memorie n VIII. pensioensbij- 68.000,— 68.000,— 65.474,42 n f2.879.077,21 f 2.928.450,— f 2.888.450,— f 2.879.077,21 f 2.928.450,— f 2.888.450,— Gezien: De Directeur, V. de Groot. De wnd. Administrateur, F. Krüuk. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Bijdrage van het Rijk voor den Ontsmettingsdienst Exploitatie Reinigings dienst Exploitatie Ontsmettings dienst Oorspron- kelyk. Na wijziging by best van den Gem. Raad. Vergoeding wegens verlee- nen van diensten aan der den door den Reinigings dienst Opbrengst van de vuilver- brandingsinrichting Oorspron kelijk. Na wijziging bij besl. van den Gem. Raad. Vergoeding wegens verlee- nen van diensten aan der den door den Ontsmet tingsdienst Opbrengst wegens verkoop van meststoffen enz. Vergoeding door de Ge meente voor de uitvoering van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst, als mede de Marktreiniging Verhaal van dragen 96.200,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 398