34 Begrooting 1932. 28.685,94 f 10.000,— Gemeenteschul- den. Fonds voor ambtenaars-eigen-pensioenen Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1921 Fonds voor uitkeering aan personeel, vallende onder de Verordening No. 10 van 1927 Boetenfonds Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds Erfpaehtsfonds ontvangsten uitgaven Afd. II (Kapitaaldienst). f 64.270.043,09 64.241.357,15 38.000,— 5.000,— 50.000,- 185.000,— Batig slot In 1931 zijn de volgende leeningen gesloten (de datum van het betrokken Raadsbesluit is tusschen haakjes vermeld): A. Schulden wegens leeningen, aangegaan met derden. f 10.000.000,a 4 in obligatiën van f 1.000,en f 500,ge plaatst met gebruikmaking van een bankconsortium. De koers van uitgifte was 99’/2 Deze leening diende tot aflossing van de restanten der 5 leeningen 1918 en 1919 (13 April). f 257.487,56, f 821.611,48 en f 838.803,67 a 4 tegen den koers van 97% aangegaan met het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds, dienende tot aflossing van de restanten der 5 geldlee- ningen 1925, oorspronkelijk groot f 261.141,f 831.633,en f 897.960,— (27 April). f 15.650.000,a 4 in obligatiën van f 1.000,en f 500, waarvan f 12.650.000,geplaatst met gebruikmaking van een bankconsortium. Dit gedeelte werd uitgegeven tegen den koers van 99% het restant ad f 3.000.000,werd ondershands ge plaatst tegen 99 De leening diende voornamelijk tot aflossing van het restant der 5 leening 1925 (15 Juni). f 8.000.000,a 4 waarvan aangegaan f 7.000.000,met de Rijkspostspaarbank en f 1.000.000,met den Postcheque- en Girodienst tegen den koers van 98% (1 September). f 1.000.000,a 4 in obligatiën van f 1-000,deze leening werd ondershands a pari geplaatst (in verband met den aankoop van de in de gemeente Rijswijk gelegen buitenplaatsen „Over- voorde”, „De Voorde” en „Steenvoorde” (30 November). B. Schulden wegens leeningen, aangegaan met eigen fondsen. f 2-340.000,tegen den koers van 100 en een rente van 4 (16 Maart), verstrekt door de volgende fondsen: f 350.000,— Volgens de door den Gemeenteraad vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1932 is het geraamd bedrag der: Afd. I (Gewone dienst). f 64.473.705,39 64.473.705,39

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 39