r 16 16 35 34 1IENST. IV. TOELICI tlNG. III. KAPITAAI - I- 2)„ n n n n VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Begroot bedrag. UITGAVEN. Begroot bedrag. INKOMSTEN. f 2.243.538,86 f 186.905,55 a. 186.905,55 2.243.538,86 f f 247.700,— 166.347,31 n 166.347,31 247.700,— r» n 1.363,95 c. r> T) 1.363,95 17.140,14 17.140,14 n 17.140,14 17.140,14 n 371.756,95 f 2.508.379,— f 371.756,95 2.508.379,— f f Gezien Totaal. Oorspronkelijk. f f f f 548^50 8.317’41 16.317,41 12.273,23 n 43.927,54 f 2.243.538,86 ')fl.9Q4.411,32 f 186.905,55 f2.056.633,31 f 25.929,81 f2.030.703,50 f 295.200,— f f 1.882.900,— n W erkelyk bedrag. n r rt Werkelijk bedrag. n r r> r> n n r> n n Beschikbaar gesteld by de begroeting 1931. De Directeur, V. de Groot. n n n T) n n n n n n n n Y) n f 1.954.363,60 n r> n n n n r> n n n f 1.954.000,— n n 1. Grond 2. Gebouwen 3. Rollend materieel 4. Gereedschappen en werktuigen 5. Paarden 6. Diversen 6.313,03 6.880,88 Na wijziging krachtens Raadsbesluiten. 10.927,54 33.000,- Totaal beschikbaar voor 1931. 10.927,54 9.536,40 140.893,83 16.635,88 3.787,50 1.080,22 4.044’18 Restanten, beschikbaar gebleven op 31 December 1931. De wnd. Administrateur, F. Kruük. Niet meer benoodigd. 363,60 11.209,20 1.212^50 871,28 12.273’23 Over te brengen naar de volgende begroeting. 69.920,— 6 235,— Onverwerkt crediet op 1 Januari 1931. Na wijziging ingevolge besluit van B. en W. do. 10 Juni 1932. Verwerkt crediet in 1931. 10.927,54 1.963,900,— 222.023,03 22.870,88 5.000,— 2.500,— 81.129,20 6.235,— 1.212,50 1.419,78 48.000,— 219.700,— 12.000,— 5.000,— 2.500,— 8.000^— 3)f 226.013,03 18.880,88 5.000,— 2.500,— n 16.317,41 £2.243.538,86 i Meubilair 1 Kantoormachines 7. Ondergrondsche zandbergplaatsen Aanleg en uitbreiding b. Aflossing op de leeningsschuld aan de Gemeente: 1. Wegens afschrijving op de activa 2. Wegens verkoop van goederen uit leenings- gelden aangesehaft 3. Wegens overdracht van de bezittingen van den Ontsmettingsdienst aan de Gemeente 45) 169) Besluit Gemeenteraad d.d. 29-6-’31 (Verz. 367) f 1.904.411,32. 2) 19-1-’31 45) 33.000,-. ll-4-’32 169) 10.927,54. f 10.927,54 1.963.900,— n a. Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden Opbrengst verkoop van bezittingen, uit leenings- gelden aangeschaft d. Ontvangsten w’egens overdracht van de bezit tingen van den Ontsmettingsdienst aan de Ge meente (Baadsbesl. d.d. ll-4-’32, bijl. 169)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 405