16 16 1 38 39 31 DECEMBER 1931. r VIII. BALANS PEE VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Boekwaarde. Afgeschreven. i SCHULDEN. BEZITTINGEN. f 2.093.967,28 f f 3.327.056,96 f n f f n n f n f Vooruitbetalingen: f f n 246,85 2.940,41 393.916,63 O 839.479,45 f n n Aanschaffings waarde. 2.309.323,02 1.000.000,— n n 157.932,07 1.598.385,71 Gemeente ’s-Gravenhage voor Kasgeldleeningen Rekening-courant met de Gemeente: De wnd. Administrateur, F. Kruük. n n n n n n r Te vorderen: Uitbreiding 1931 n n H r n n n n 325.213,12s 186.905,55 n n Bezittingen volgens de op bijlage IX „Verkorte Inventaris” vermelde specificatie Vorderingen: Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk, voor bijdrage Ontsmettingsdienst Debiteuren Kwitantiën Ultkeering R.V.B Diversen Personeel: Diversen r n n r> n Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage: Kapitaal A Kapitaal B.a Kapitaal B.b n n 1.876.051,28 217.916,— 215.355,74 166.347,31 18.504,09s 115.334,38 22.545,83 2.481,51 24.288,29 520.252,86 75.667,48 620.208,63 150,75 Voorraden: Magazijn Benzine en smeermiddelen Banden Onderhanden werken (waaronder uitbreidings werken) Geld en Geldswaarden: Kas Kas onder den Magazijnmeester Bankierskantoor van Lissa Kann Postchèque- en Girodienst Nutsspaarbank Beleggingsfonds ten bate van personeel Post- en plakzegels Tramboekjes Effecten in onderpand 122.990,92 3.175,30 31.765,85 42.786,19’ 4.757,75 304.240,04 21.172,02 62.010,08 3.366,94 959,23 2.110,85 57,47 3.187,26 7,95 10.186,41 1.039,73 218,68 40,— 197.024,66 7.322,79 92,59 3.837,05 50,— 36.701,30 324,94 500,— 315,64 13,26s 44,— 1.000,— 138,307,57s 315,64 3.230,— 1.089,95 F 4.291.745,63s 4.291.7 4 5,63’; Gezien: De Directeur, V. de Groot. Verschuldigd: Aflossing 1931 Extra aflossing Renten: Kapitaal Kasgeldleeningen Gelden in Rekening-courant Fonds ten bate van personeel Waarborgsommen Vooruitbetalingen Vlottende schulden: Gem. ’s-Gravenhage Gemeentewerken voor uitbreidingswerken Leveranciers e. d f 1.233.089,68 Restitution Personeel Voor inhoudingen f Verhaal premie wegens inkoop diensttijdj Boetenfonds Personeelsreserve 's-Gravenhage Exploitatiekosten Reinigingsdienst Exploitatiekosten Ontsmettingsdienst Onderhoudskosten Algemeene onkosten Arbeidsloonen Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 407