BJjlage 17 Ambtenaren Werklieden. VERSLAG van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van ’s-Gravenhage over het jaar 1931. I. ALGEMEEN. De Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting werd Beheer, beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen. In de Raadsvergadering van 7 September 1931 werd besloten de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen uit te breiden met 2 leden. De samenstelling werd toen als volgt: M. Vrijenhoek en W. Drees, voorzitters, H. Siebelts, Dr. W. J. Hartmann, Ir. L. J. M. Feber, M. van Steenbergen, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn en M. Joëls, leden. Het aan den Dienst verbonden personeel bestond op 31 De- Personeel, cember 1931 uit 82 vaste en 15 tijdelijke, totaal 97 ambtenaren. Hiervan waren 8 vaste ambtenaren gedetacheerd bij de Stich ting „Centraal Woningbeheer”, terwijl 2 vaste en 2 tijdelijke ambtenaren waren gedetacheerd bij Gemeentewerken. Voorts waren op genoemden datum aan den Dienst ver bonden 8 vaste, 7 tijdelijke en 10 losse werklieden, in totaal 25 werklieden, waarin begrepen 9 werkvrouwen in dienst van den concierge. II. STADSONTWIKKELING. 1. Uitbreidingsplannen enz. In het verslag over 1930 werd medegedeeld, dat een gewijzigd Uitbreidingsplan plan van uitbreiding tussehen den Kweekerijweg en den Was- Petit St. Hubert, senaarscheweg nl. voor het gedeelte tussehen den Kweekerij weg en den Waalsdorperweg van 22 November tot en met 19 December 1930 ter visie heeft gelegen. In zijn vergadering van 25.479 7.123 695 206 Aantal ziektedagen in procenten van het aantal werkdagen. 2.727 2.892 Totaal aantal ziektedagen. Totaal aantal werk dagen, zonder personeel gedetacheerd by de Stichting „Centraal Woningbeheer”. A. STADSUITBREIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 414