I 17 5 tenZ.-W.van de Koningin-Wil- helminalaan te Voorburg. Oud-Schevenin- gen ten Z.W. van de Keizer straat. „Binckhorst”. verordening van het uitbreidingsplan „Moerweg” (Bijlage No. 40) werd dit gewijzigde besluit met de daarbij behoorende bebouwingsverordening van 31 Januari tot en met 13 Februari 1931 ter visie gelegd. Bij schrijven van 20 Februari 1931 werd het plan aan Gedeputeerde Staten toegezonden en goedkeuring gevraagd; bij besluit van 23/25 Februari 1931, G. S. No. 103 werd de goedkeuring verleend, waarna het plan wederom ter inzage werd gelegd van 17 Maart 1931 af. Aan het einde van het jaar had den Raad nog geen voorstel Wijziging uit bereikt tot wijziging van het uitbreidingsplan „Mariahoeve”. breidingsplan „Mariahoeve”. In aansluiting aan het hieromtrent medegedeelde in het Uitbreidjngsplan verslag over 1930 kan worden medegedeeld, dat Burgemeester en Wethouders van Voorburg met het uitbreidingsplan ten Z.W. van de Koningin-Wilhelminalaan te Voorburg accoord gingen onder voorbehoud, dat het als schoolterrein bedoelde terrein een andere bestemming zou verkrijgen. In zijn vergadering van 27 April 1931 (Bijlage No. 270) besloot de Raad de bedoelde wijziging aan te brengen. Nadat door den Raad in zijn vergadering van 22 December Saneeringsplan 1930 (Bijlage No. 814) was besloten tot onteigening op grond van art. 77 lid 1 sub 4e der Onteigeningswet ten behoeve van het saneeringsplan Oud-Scheveningen ten Z.W. van de Keizerstraat, had de ter visie-legging der onteigeningsbe- gadering van 22 December 1930 (Bijlage No. 818) onder intrek king, voor zooveel noodig, van zijn besluit van den 3en Maart 1930, deze verordening in overeenstemming te brengen met de wenschen van Gedeputeerde Staten. Dit besluit heeft van 7 Ja nuari tot en met 20 Januari 1931 ter visie gelegen; bij schrijven van 31 Januari 1931 werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten gevraagd. Bij besluit van 3 Maart 1931, G. S. No. 1 werd de goedkeuring van dit plan verleend, waarna dit met de gewijzigde bebouwings verordening ter inzage is gelegd van 24 Maart 1931 af. In zijn vergadering van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 40) Uitbreidingsplan besloot de Raad tot wijziging der bebouwingsverordening van het uitbreidingsplan „Binckhorst” in verband met eenige be- zwaren van Gedeputeerde Staten. Van 27 Januari tot en met 3 Februari 1931 is dit besluit ter inzage gelegd op de Secretarie. Bij schrijven van 20 Februari 1931 werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten gevraagd en bij besluit van 3 Maart 1931 G. S. No. 2/1 verkregen, waarna het plan wederom ter inzage werd gelegd, van 27 Maart 1931 af. Nadat de Raad besloten had tot wijziging van de bebouwings- Uitbreidingsplan verordening van het uitbreidingsnlan ..Moerweg” (Biilage No. „Moerweg VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 416