17 6 meenten. Weg ’s-Graven- Uitbreidingsplan Ockenburgh, Maepolder en Escamppolder. Weg ’s-Graven- hage-Naald- wfik. nis te Scheve- ningen. Gronden nabij Aangezien ter zake van de overeenkomst met het Rijk strafgevange- betreffende ruiling gronden langs den spoorweg naar Scheve- ningen en nabij de Strafgevangenis tusschen de betrokken Departementen nog overleg moest worden gepleegd, heeft deze aangelegenheid dit jaar nog niet haar beslag gekregen. Met den betrokken hoofdambtenaar van den Rijks-Water- hage-Utreeht. staat werden besprekingen gevoerd en overleg gepleegd in zake de aansluiting van den weg ’s-GravenhageUtrecht. Aan Burgemeester en Wethouders werd voor gesteld den Minister van Waterstaat te verzoeken het Rijkswegenplan als nog aan te vullen zoodanig, dat de weg No. 20a gelegenheid geeft voor doorgaand verkeer van den weg Rotterdam-Hoek van Holland over Naaldwijk naar ’s-Gravenhage (Loosd.). Op 6 Fe bruari 1931 werd een desbetreffend schrijven door Burgemeester en Wethouders aan den Minister gezonden. scheiden plaats van 23 April t./m. 22 Mei 1931. Het definitieve Raadsbesluit werd genomen in de vergadering van 29 Juni 1931 (Bijlage No. 394). Inmiddels bleken bij den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid bezwaren te bestaan om het verkrijgen van de benoodigde Koninklijke goedkeuring op laatstgenoemd Raadsbesluit in zijn tegenwoordigen vorm te bevorderen, waar na werd voorgesteld het Raadsbesluit te wijzigen. Bij schrijven van 6 Juli 1931 werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van dit plan met bijbehoorende verordening in zake verbod tot aan- en herbouw aangevraagd; bij besluit van 11 Augustus 1931 G. S. No. 102/1 werd goedkeuring verleend. Uitbreidingsplan Bij Raadsbesluit van 7 September 1931 (Bijlage No. ,560) Kom Loosdui- werd bekrachtigd de aankoop in openbare veiling op 1825 nen- Augustus 1931 van het perceel Wilhelminastraat 251 (Loosd.), kadaster gemeente Loosduinen Sectie G. No. 1645, groot 189 m2, voor f 6.200,—. Aankoop geschiedde in verband met de ligging van het per ceel in het uitbreidingsplan Kom Loosduinen. Overleg met aan- Met besturen van verschillende naburige gemeenten werd grenzende ge- overleg gepleegd betreffende de uitbreidingsplannen dier ge meenten. Besprekingen hadden plaats in de Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-Holland betref fende de uitbreidingsplannen van Rijswijk en Veur. Ten aanzien van het uitbreidingsplan Ockenburgh, Maepolder en Escamppolder heeft den Raad nog geen voorstel tot vaststel ling bereikt. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 417