17 7 plan Fruitweg. bij deAlgemee- ne Groente- en Fruitmarkt. 27 April 1931 (Bijlage No. 248) werden Straataanleg terrein voor malige Oranje kazerne. 15 Juni 1931 (Bijlage No. 370) stelde Stratenplan „Bohemen I”. op Gemeente grond in stra tenplan „De Nieuwe Stads uitbreiding”. 2 September 1929 (Bijlage No. 625) Aanleg straten op Gemeente grond in stra tenplan „De Zeestad” in „Oostbroek”. 2. Stratenplannen. a. op terreinen behoorende aan de Gemeente. In zijn vergadering van 5 Januari 1931 (Bijlage No. 829 van Aanleg straten 1930) stelde de Raad de benoodigde gelden beschikbaar voor den aanleg van straten bij de Algemeene Groente- en Fruitmarkt. In zijn vergadering van 2 Februari 1931 (Bijlage No. 90) stelde Straataanleg de Raad de benoodigde gelden beschikbaar voor den aanleg van J- de in plan Fruitweg vallende straten, alsmede voor de verbree- ding van reeds aangelegde gedeelten van den Fruitweg en van den Herfstweg. Bij Raadsbesluit van door den Raad de benoodigde gelden beschikbaar gesteld voor den aanleg van straten op het terrein der voormalige Oranje kazerne. In zijn vergadering van de Raad de benoodigde gelden beschikbaar voor den aanleg van straten in plan „Bohemen I”. In zijn vergadering van 15 Juni 1931 (Bijlage No. 376) stelde Aanleg straten de Raad de benoodigde gelden beschikbaar voor den aanleg van de straten op de Gemeentegronden, in aansluiting aan het stratenplan „De Nieuwe Stadsuitbreiding”. In zijn vergadering van besloot de Raad een overeenkomst van straataanleg in „Oost broek” aan te gaan met de Maatschappij „de Zeestad”, welke Maatschappij thans tot uitvoering wilde overgaan; in verband daarmede was het gewenscht gelijktijdig over te gaan tot aanleg van straten op aangrenzende aan de Gemeente toebehoorende gronden en tevens tot verbreeding van den de-la-Reijweg. Bij besluit van 13 Juli 1931 (Bijlage No. 408) vereenigde de Raad zich hiermede en stelde de benoodigde gelden hiervoor beschikbaar. Op dezerzijdsch voorstel werd de Directeur der Gemeente- Straataanleg in werken door Burgemeester en Wethouders gemachtigd den aan- „Laakwijk”. leg voor te bereiden van de Jan-Wapstraat en Aarnout-Drost- laan, ten einde een aaneensluitende bebouwing aan deze laan te kunnen verkrijgen. Een desbetreffend voorstel werd bij den Raad ingediend. In zijn vergadering van 13 Juli 1931 (Bijlage No. 426) vereenigde de Raad zich met het plan en stelde de benoodigde gelden beschikbaar. Ten einde te komen tot voltooiing van den straataanleg ter Aanleg Laak- plaatse was het noodzakelijk over te gaan tot aanleg van het weg. gedeelte van den Laakweg tusschen Rijswijkscheweg en Trek- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 418