17 8 Stratenplan Maatschappij „Buitenrust”. Stratenplan in „Leyenburg” (Maatschappij „Savoy” e.a.). Stratenplan Maatschappij „Bosch en „Duinzicht”. Straataanleg in „Duindorp”. Stratenplan „Rembrandt”, 2e ged. Profielwijziging Laan van Poot, van Poot verkeerde, werd besloten tot wijziging in de Raadsver gadering van 13 Juli 1931 (Bijlage No. 406) en werd den Directeur der Gemeentewerken machtiging tot uitvoering verleend. In verband met den voorgenomen bouw van woningen aan de Wieringschestraat, is in de Raadsvergadering van 14 Sep tember 1931 (Bijlage No. 575) besloten over te gaan tot den aanleg van een gedeelte van de Wieringschestraat in Duindorp en aan grenzende straatgedeelten en werden tevens de benoodigde gelden beschikbaar gesteld. vliet. In zijn vergadering van 24 September 1931 (Bijlage No. 513) vereenigde de Raad zich met dit plan en stelde de benoodigde gelden beschikbaar. In verband met de behoefte aan bouwrijpen grond in deze omgeving was het gewenscht tot straataanleg in plan Rem brandt, 2e ged. over te gaan. In zijn vergadering van 7 September 1931 (Bijlage No. 556) vereenigde de Raad zich met het plan en stelde de benoodigde gelden beschikbaar. In verband met den ongewenschten toestand, waarin de Laan b. op terreinen niet behoorende aan de Gemeente. In verband met den voorgenomen bouw van een flatgebouw aan den Benoordenhoutscheweg, werd de laatstelijk bij besluit van 15 Februari 1926 (Bijlage No. 95) gewijzigde overeenkomst van straataanleg met Maatschappij „Bosch en Duinzicht” wederom gewijzigd kachtens Raadsbesluit van 16 Februari 1931 (Bijlage No. 85). In zijn vergadering van 16 Maart 1931 (Bijlage No. 119) besloot de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straataanleg met de N.V. Handels-, Beleggings-, Exploitatie- en Administratie- Maatschappij „Savoy”, de N.V. Bouw-, Exploitatie- en Admini- stratie-Maatschappij „De Nieuwe Stadsuitbreiding” en de N.V. „Zuiderboschoord”, voor haar nabij den Leyweg gelegen ter reinen. De regeling omvat o.m. de kostelooze overdracht aan de Gemeente van de voor straat, plantsoen en water bestemde oppervlakten. In zijn vergadering van 30 Maart 1931 (Bijlage No. 150) be sloot de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straat aanleg met de N.V. Bouwgrond Maatschappij „Buitenrust” voor haar in het verlengde van de Mient gelegen terreinen. De rege ling omvat o.m. de kostelooze overdracht aan de Gemeente, op de gebruikelijke voorwaarden, van de voor straat en plantsoen bestemde oppervlakten, terwijl voorts is opgenomen een ruiling van grond ter afronding van de wederzijdsche eigendommen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 419