17 9 „Leyenburg” (Maatschappij „Hoogwerf’). 11 Mei 1931 (Bijlage No. 291) besloot Stratenplan „Hart-Nib- brig”. Verder verkreeg de Gemeente om niet de voor school- en kinder tuin bestemde oppervlakte grond, echter onder voorwaarde, dat, indien deze oppervlakte meer bedroeg dan de overeengekomen grootte, voor het meerdere een bedrag van f 2,50 per m2 zou worden vergoed, waartegenover de Maatschappij voor haar reke ning nam de kosten van aanleg der straatgedeelten op dien grond. Voorts verkreeg de Gemeente om niet eenige oppervlakten water, terwijl, ten einde een behoorlijke bebouwing in het plan te verzekeren, in de overeenkomst een desbetreffende regeling werd opgenomen. In zijn vergadering van de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straataanleg met de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goe deren „Duinzicht”, voor haar aan de Hart-Nibbrigkade en den Wassenaarscheweg gelegen terreinen. De regeling omvat o.m. de kostelooze overdracht aan de Gemeente van de voor straat, plant soen en water bestemde gedeelten, terwijl omtrent de bebouwing van den grond een nadere regeling werd opgenomen. In zijn vergadering van 11 Mei 1931 (Bijlage No. 301) besloot Stratenplan de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straataanleg „van Wijk”, met de N.V. Bouwgrond Maatschappij „Buitenrust”, voor haar aan den Haagweg (L.) in uitbreidingsplan „West” gelegen ter reinen. De regeling omvat de kostelooze overdracht aan de Gemeente van de voor straat en plantsoen bestemde opper vlakten, terwijl de Maatschappij zich voorts bereid verklaarde de voor school- en kindertuin bestemde oppervlakte aan de Gemeente te verkoopen. Ten einde een behoorlijke bebouwing te verzekeren, werd een nadere regeling opgenomen. In zijn vergadering van 1 Juni 1931 (Bijlage No. 314) besloot Stratenplan de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straataanleg „v.-d.-Goeslaan”. met de N.V. „Centrum Loosduinen” voor haar ten Z.O. van de Loosduinschevaart en ten Z.W. van de geprojecteerde v.-d.-Goes laan (L.) gelegen terreinen. De regeling omvat o.m. de kostelooze overdracht aan de Gemeente van de voor straat, plantsoen en water bestemde oppervlakten, terwijl de Maatschappij zich be reid verklaarde een oppervlakte grond aan de Gemeente te ver koopen ten behoeve van den bouw van een bewaarschool, even tueel voor den bouw van woningen. In verband met de totstand koming van het Laakkanaal werd tevens besloten tot demping van het gedeelte Loosduinschevaart gelegen tusschen de brug nabij de Gevers-Deynootstraat (L.) en de De-Wittsbrug. In zijn vergadering van 24 Augustus 1931 (Bijlage No. 509) Stratenplan in besloot de Raad tot het aangaan van een overeenkomst van straataanleg met de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 420