17 10 Laan van Nieuw - Oost-Indië. Plan „Binek- horsthavens”. Aankoopen van grond. Stratenplan „Rustenburg- Oostbroek". Onroerende Goederen „Hoogwerf”, voor haar terreinen gelegen in uitbreidingsplan „Leyenburg” en voor een klein gedeelte in uitbreidingsplan „Rustenburg-Oostbroek”. De regeling omvat o.m. de kostelooze overdracht aan de Gemeente van de voor straat, plantsoen en water bestemde oppervlakten, terwijl ten aanzien van den aanleg van een straat in het verlengde van de Laan van Eik en Duinen een bijzondere regeling werd getroffen in verband met de omstandigheid, dat aan deze straat gronden grenzen, welke nog niet bouwrijp zijn en waarbij de Maat schappij geen belanghebbende is. 3. Onteigening en aankoop ten behoeve van de stadsuitbreiding. Nadat op 7 Februari 1931 de descente betreffende de onteige ning ten behoeve van het stratenplan „Rustenburg-Oostbroek” had plaats gevonden, gaven de betrokken eigenaren den wenseh te kennen, hun eigendommen zelf te exploiteeren en met de Gemeente een overeenkomst van straataanleg aan te gaan. Een en ander werd geregeld bij akte van 3 December 1931, zoodat de onteigening geen voortgang behoefde te hebben. De tweede ter visie-legging der onteigeningsbeseheiden ten behoeve van het plan „Binckhorsthavens” vond plaats van 29 Juli t./m. 14 Augustus 1931; op laatstgenoemden datum hield de Com missie uit Gedeputeerde Staten zitting, ten einde de bezwaren aan te hooren van belanghebbenden tegen deze onteigening. Van 27 October 1931 af hebben de benoodigde bescheiden voor de onteigening ter inzage gelegen op de Secretarie. Nadat de ter visie-legging der onteigeningsbeseheiden ten behoeve van het plan Laan van N.-O.-Indië had plaats gevonden van 3 November t./m. 2 December 1930 verscheen het Koninklijk Besluit den 25en April 1931, No. 16. Het aan te bieden bedrag aan de eigenaren werd bij Raadsbesluit van 15 Juni 1931 (Bijlage No. 375) vastgesteld op f 1.413,—. Voor de tweede onteigening voor verbreeding van de Laan van N.-O.-Indië (tevens omvattende terreinen benoodigd voor den bouw van een tramremise enz.) vond de eerste ter visie- legging der onteigeningsbeseheiden plaats van 1 t./m. 21 Mei 1931. In zijn vergadering van 2 Maart 1931 (Bijlage No. 117) besloot de Raad tot aankoop van een oppervlakte grond, groot 11.850 m2 nabij den Leyweg in uitbreidingsplan „Leyenburg”, tegen een prijs van f 2,per m2. Bedoelde grond is op het uitbreidings plan voor een klein gedeelte bestemd voor openbare straat en het overige deel voor school- en speelterrein. In zijn vergadering van 16 Maart 1931 (Bijlage No. 190) be sloot de Raad tot aankoop van een oppervlakte grond nabij de VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 421