17 11 Gevers-Deynootstraat (L.), groot 1.68.95 ha tegen den prijs van f 2,50 per m2. Deze grond is in het uitbreidingsplan West in hoofdzaak bestemd voor school- en speelterrein. Bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931 (Bijlage No. 395) werd besloten tot aankoop van gronden in Kijkduin, in uitbreidings plan West, en wel: van de N.V. „Koningin Wilhelmina Zeebad” het Badhotel te Kijkduin met bijbehoorende terrassen, de villa „Zeezicht” en verdere opstallen, een en ander met ondergrond en bijbehoo- renden grond, alles te zamen groot 1.06.52 ha, kadaster Sectie H. Nos. 2253 t./m. 2257, 1478, 1477, 1853 en 1137 voor den prijs van f 350.000,—; van Jhr. Mr. R. van Lennep, de grond, kadaster Sectie H. No. 2515, groot 10.57.90 ha voor f 407.291,50; van de N.V. Handel- en Exploitatie-Maatschappij „Duin- park”, de grond, kadaster Sectie H. Nos. 1581 en 1582, samen groot 5.22.20 ha, voor f 165.000,—. Deze gronden zijn alle begre pen in het uitbreidingsplan West. Aankoop voor de Gemeente was van belang in verband met de snelle ontwikkeling van de badplaats Kijkduin (zie voorts Hoofdstuk II A 1 uitbreidings plan ’s-Gravenhage-West). In zijn vergadering van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 479) besloot de Raad tot aankoop van de buitenplaats „Ockenburgh” met bijbehoorende gronden, bosch enz. ter grootte van 34.26.28 ha voor den prijs van f 900.000,of f 2,60 per m2. Deze uit een oogpunt van natuurschoon waardevolle buitenplaats is aan drie zijden omgeven door de eigendommen van de N.V. Bouwgrond Maatschappij „Ockenburgh”, waarin de Gemeente aandeelhoud- ster is voor 4/5 van het geheele kapitaal, terwijl deze aansloot aan fraaie beboschte gedeelten van de gronden der N.V., zoodat t.z.t. een aaneengesloten bosch- en parkcomplex van belang rijken omvang kan worden verkregen. De buitenplaats werd als publiek wandelpark opengesteld. In zijn vergadering van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 473) besloot de Raad tot aankoop van oppervlakten grond, groot 29.500 m2 en 20.000 m2, gelegen in het uitbreidingsplan Leyen- burg, voor den prijs van f 2,per m2. Deze gronden zijn in het uitbreidingsplan bestemd voor aanleg van een kanaal en voor school- en speelterreinen. Tevens werd een ruiling van grond aangegaan, waarbij de Gemeente een oppervlakte grond ver kreeg groot 380 m2 en af stond een oppervlakte groot 60 m2; voor de meerdere oppervlakte werd een bedrag ad f 20,per m2 bijbetaald. Deze ruiling was wenschelijk met het oog op een goede afronding der wederzijdsche eigendommen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 422