17 12 Verbreeding Boegstraat. Verbreeding Lijnbaan. Verbreeding Hofweg. Bij Raadsbesluit van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 26) werd besloten tot aankoop van grond aan den Hofweg, Sectie F. Nos. 2081, 1041, 1980, 342, 982, 1036, 339, 338, 337, 1760, te zamen groot 3.851 m2 voor den prijs van f 1.783.700,overeenkomende met gemiddeld ruim f 463,per m2. Op 27 Juni 1931 werd een wetsontwerp, houdende goed keuring van dezen verkoop door het Rijk, bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend. Aan het einde van het verslag jaar had nog geen behandeling in de 2e Kamer plaats gevonden. Krachtens Raadsbesluit van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 46) werd aangekocht een oppervlakte grond, groot 100 m2 voor den prijs van f 12,per m2, aangezien het gewenscht was, dat de Gemeente hierover de beschikking kreeg ten einde den grond in te richten voor openbare straat, waardoor een verbetering van den toestand der Boegstraat kon worden verkregen. Nadat bij Raadsbesluit van 16 Februari 1931 (Bijlage No. 104) de aan te bieden bedragen voor gronden ter verbreeding van de Lijnbaan waren vastgesteld en deze aanbiedingen door den rechtsgeleerden raadsman der Gemeente aan de betrokken In zijn vergadering van 30 November 1931 (Bijlage No. 679) besloot de Raad tot aankoop van een oppervlakte grond, groot 2.96.35 ha gelegen in den Tedingerbroekpolder onder de ge meente Stompwijk tegen den prijs van f 23.000,overeen komende met f 0,78 per m2. In zijn vergadering van 30 November 1931 (Bijlage No. 724) besloot de Raad tot aankoop van de buitenplaatsen „Over- voorde”, „de Voorde” en „Steenvoorde”, gelegen aan den van- Vredenburchweg onder de gemeente Rijswijk, aan de grens onzer Gemeente, te zamen groot 54.86.96 ha, tegen een prijs van f 2,per m2. Met den eigenaar werd overeengekomen, dat een bedrag ad f 1.000.000,in 4 obligaties a pari zou worden betaald en het verdere bedrag ad f 97.000,in contanten. Indien voor de genoemde f 1.000.000,een geldleening had moeten worden gesloten, zou dit een nadeelig verschil van rond f 165.000,hebben beteekend. Practisch heeft de Gemeente dus thans betaald f 932.000,—, overeenkomende met f 1,70 per m2. Aankoop was van belang, aangezien de buitens aansluiten aan het goedgekeurde uitbreidingsplan „Moerweg” en hiermede een zeer waardevol park kon worden verkregen voor de nabij gelegen wijken Spoorwijk en Laakwijk, terwijl de niet voor park te bestemmen gedeelten c.q. voor den aanleg van straten en voor bebouwing zullen kunnen worden gebezigd. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. B. VERBETERING VAN DE BEBOUWDE KOM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 423